Sociedade anónima

Sociedade de capital na que este estará dividido en accións integradas polas achegas dos socios, que teñen unha responsabilidade limitada ao capital achegado por cada un deles para constituír a sociedade. As achegas poden ser de diñeiro, bens ou dereitos valorables economicamente, nunca de traballo.
O número mínimo de socios será de dous, agás na sociedade anónima unipersoal. O capital social non pode ser inferior a 60.000 €.