Prestacións económicas por incapacidade permanente.

En Accidente de Traballo, cando a pesar de terse prestado a mellor asistencia médica, persistan secuelas definitivas que sexan susceptibles de ser indemnizadas ou valorables como constitutivas dalgún grao de Incapacidade Permanente, a Mutua debe iniciar un expediente de valoración de secuelas con destino ao INSS, para que este ditamine sobre a declaración ou non de invalidez. Os posibles graos de invalidez que poden declararse son: Os dous primeiros son xeradores dunha indemnización a tanto alzado e supoñen a reincorporación do accidentado ao seu posto de traballo mentres que as tres últimas son xeradores dunha pensión (capital custo - renda).

A Mutua é responsable do pagamento destas prestacións.