Autónomo

Persoa física que, como traballador por conta propia, realiza de forma habitual, persoal, directa e fóra do ámbito de dirección e organización doutra persoa, unha actividade económica ou profesional a título lucrativo, dando ou non ocupación a traballadores por conta allea.