Autónomo Colaborador

Figura especial do RETA (Réxime Especial de Traballadores Autónomos).
Cónxuxe ou familiar dun autónomo ata o segundo grao de consanguinidade, co que convive e traballa. Esta modalidade é incompatible coa alta adicional no Réxime Xeral.
O autónomo colaborador goza de vantaxes fiscais e carece das obrigas contables propias do autónomo ordinario.