Grupos de cotización

Cada un dos grupos nos que se clasificaron, para os efectos de cotización á Seguridade Social, as categorías profesionais existentes nas distintas regulamentacións de traballo.