Sistemas Especiais da Seguridade Social

Naqueles Réximes da Seguridade Social en que así resulte necesario, poderán establecerse Sistemas Especiais nalgún ou algunhas das seguintes materias: encadramento, afiliación, forma de cotización ou recadación.
Estes Sistemas Especiais creáronse no Réxime Xeral e réxense polas normas comúns do devandito Réxime Xeral, a excepción das particularidades especificamente previstas en cada un deles.

Sistemas Especiais Actuais:

  • Sistema Especial Traballadores Conta Allea Agrarios.
  • Sistema Especial para Empregados de Fogar. 
  • Sistema especial de manipulación e empaquetado de tomate fresco destinado á exportación. 

Outros sistemas especiais:

  • Traballadores fixos descontinuos de empresas de estudo de mercado e opinión pública.
  • Traballadores fixos descontinuos de cines, salas de baile e de festa e discotecas.
  • Servizos extraordinarios de hostalaría.
  • Industria resineira.
  • Froitas, hortalizas e industria de conservas vexetais.