Pagament delegat

Prestació econòmica que un treballador en situació d’IT (baixa mèdica) percep de la seva empresa amb la mateixa periodicitat que el salari, però amb càrrec a l’entitat gestora (INSS o ISM) o col·laboradora amb la Seguretat Social (mútua) corresponent.

  • En cas que l’origen sigui una contingència comuna (malaltia comuna o accident no laboral), els 3 primers dies no es percep cap quantia, del 4t al 20è és del 60 % de la base reguladora segons el mes anterior al fet causant, i a partir del dia 21è de baixa és del 75 % (el període comprès entre el 4t i 15è dies és a càrrec de l’empresa, la resta és a càrrec d’una de les entitats esmentades al paràgraf anterior, depenent de si l’empresa té contractades les cobertures amb l’INSS. ISM o amb una mútua).
  • En cas de contingència professional (accident laboral o malaltia professional), l’empresa abonarà el 75 % de la base reguladora amb càrrec a una d’aquestes entitats a partir de l’endemà del fet causant.

A molts convenis col·lectius s’estableix que l’empresa complementi el seu càrrec fins al 100 % d’aquestes prestacions perquè el treballador de baixa no pateixi minva econòmica durant la seva situació d’IT.