Pagament directe

Prestació econòmica que un treballador en situació d’IT (baixa mèdica) percep directament de l’entitat gestora (INSS) o col·laboradora amb la Seguretat Social (mútua) que correspongui.

Es tracta d’una excepció al pagament delegat que realitzen habitualment les empreses.

El pagament directe per part d’una entitat gestora o col·laboradora es pot efectuar en els supòsits següents:

 • Quan es tracti d’entitats i organismes exclosos del pagament delegat.
 • Per incompliment de l’obligació patronal del pagament delegat.
 • Empreses amb menys de deu treballadors i més de sis mesos consecutius d’abonament del subsidi que ho sol·licitin reglamentàriament.
 • Extinció de la relació laboral mentre el treballador es troba en situació d’IT.
 • Continuació de la situació d’IT després del cessament voluntari en l’empresa.
 • Continuació de la situació d’IT, extingit el període de percepció d’atur.
 • Alta mèdica per informe proposta de perceptors de la prestació d’atur.
 • Quan es tracti de representants de comerç, professionals taurins i artistes. En el cas d’aquests darrers, quan la durada del contracte no excedeixi de 30 dies.
 • En els supòsits d’esgotament de la IT pel transcurs del termini màxim, durant la pròrroga d’efectes de la prestació fins a la qualificació de la IP (incapacitat permanent).
 • Per passar a la pròrroga d’IT després de 12 mesos, després de la resolució de l’entitat gestora, tret que el treballador en iniciar la IT estigués percebent prestació contributiva per atur; en aquest cas, la prestació l’abona el SEPE en règim de pagament delegat fins que s’acabi l’atur.
 • Per iniciar expedient d’IP, després de la resolució de l’entitat gestora.
 • En el supòsit que l’Institut Nacional de la Seguretat Social emeti una resolució per la qual s’acordi l’alta mèdica, conforme a l’indicat a l’art. 170.1 de la Llei general de Seguretat Social (LGSS), cessarà la col·laboració obligatòria de les empreses en el pagament de la prestació el dia en què es dicti la resolució, i l’entitat gestora o mútua col·laboradora amb la Seguretat Social abonarà directament el subsidi corresponent durant el període que transcorri entre la data de la resolució i la seva notificació a l’interessat. Les empreses  que col·laborin en la gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal conforme al previst a l’article 102.1 a) de la LGSS estaran obligades igualment al pagament directe del subsidi corresponent al període esmentat.