Pagamento delegado

Aboamento do subsidio por Incapacidade Temporal realizado pola empresa asociada a favor do seu traballador, quen, posteriormente poderá recuperar os importes pagados deducíndollos das cotizacións da Seguridade Social (TC1).