Director Xerente

Órgano que exerce a dirección executiva da Mutua e a quen corresponde desenvolver os seus obxectivos xerais e a dirección ordinaria da entidade, sen prexuízo de estar suxeito aos criterios e instrucións que, se é o caso, lle impartan a Xunta Directiva e o presidente desta.

O director xerente estará vinculado mediante contrato de alta dirección regulado polo Real decreto 1382/1985, do 1 de agosto, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do persoal de alta dirección. Será nomeado pola Xunta Directiva, e a eficacia do nomeamento e a do contrato de traballo está supeditada á confirmación do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

Non poderán ocupar o cargo de director xerente as persoas que pertenzan ao Consello de administración ou desempeñen actividade remunerada en calquera empresa asociada á Mutua, sexan titulares dunha participación igual ou superior ao 10 por cento do capital social daquelas ou ben a titularidade corresponda ao cónxuxe ou fillos daquel. Tampouco poderán ser designadas as persoas que foran suspendidas das súas funcións en virtude de expediente sancionador ata que se extinga a suspensión.

O resto do persoal que exerza funcións executivas dependerá do director xerente, estará vinculado por contratos de alta dirección e tamén estará suxeito ao réxime de incompatibilidades e limitacións previstas para o director xerente.

Desenvolve o art. 71.4 Lei 35/2014.