Grupos de cotización

Cada un dos 11 grupos nos que se clasifican, para os efectos de cotización á Seguridade Social, as categorías profesionais existentes nas distintas regulamentacións de traballo. Cada grupo ten asignados uns topes máximos e mínimos de base de cotización.   

1  Enxeñeiros e licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores 

2  Enxeñeiros técnicos, peritos e axudantes titulados 

3  Xefes administrativos e de taller 

4  Axudantes non-titulados 

5  Oficiais administrativos 

6  Subalternos 

7  Auxiliares administrativos 

8  Oficiais de primeira e segunda 

9  Oficiais de terceira e especialistas 

10  Peóns 

11  Traballadores menores de dezaoito anos