Lei de Mutuas

Lei 35/2014, do 26 de decembro, pola que se modifica o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social en relación co réxime xurídico das mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social, norma na que estas entidades reciben a súa nova e actual denominación: Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social.