Prestacións económicas por morte e supervivencia.

O pagamento da prestación económica por IT pode levarse a cabo por dúas vías: a través do pagamento delegado e o pagamento directo.