Pagament delegat

Prestació econòmica que un treballador en situació d’IT (baixa mèdica) percep de la seva empresa amb la mateixa periodicitat que el salari, però amb càrrec a l’entitat gestora (INSS o ISM) o col·laboradora amb la Seguretat Social (mútua) corresponent.

A molts convenis col·lectius s’estableix que l’empresa complementi el seu càrrec fins al 100 % d’aquestes prestacions perquè el treballador de baixa no pateixi minva econòmica durant la seva situació d’IT.