Política de Seguretat Corporativa

Fraternidad-Muprespa defineix la seva Política de seguretat per donar cobertura a totes les iniciatives en l’àmbit de la seguretat desenvolupades a l’organització. La Política està orientada a la consecució dels objectius de seguretat que es defineixen al Pla director de seguretat corporatiu. Els aspectes inclosos en aquesta Política són els següents:

  • S’estableix la necessitat d’aconseguir un nivell de seguretat adequat al tipus d’activitat desenvolupada per Fraternidad-Muprespa, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social. Es tindrà una especial consideració cap a l’àmbit sanitari i prestacional de la nostra entitat.
  • La seguretat es concep com un procés continu, que requereix la coordinació i el treball conjunt de les diferents unitats organitzatives de la Mútua amb competències en matèria de seguretat. Aquesta col·laboració s’aconseguirà mitjançant el treball en equip de les diferents unitats i la seva coordinació al màxim nivell directiu.
  • La seguretat com a concepte i els projectes que se’n derivin disposen del suport de la Direcció de l’entitat, amb el compromís d’aportar els recursos que siguin necessaris i raonables per aconseguir el nivell de seguretat definit per l’entitat.
  • La cobertura de la seguretat s’entén d’una manera integral, i afecta instal·lacions, personal intern i extern, sistemes d’informació i també els treballadors protegits i els pacients que es trobin a les instal·lacions de Fraternidad-Muprespa.
  • Les inversions, els projectes i les iniciatives en matèria de seguretat respondran a criteris de raonabilitat i sentit comú, de manera que s’estableixi un equilibri entre el cost de la seguretat i el nivell de risc que l’entitat considera assumible.
  • La seguretat s’haurà d’incloure en els primers estadis de cada iniciativa i projecte que emprengui l’entitat, de manera que sigui factible incorporar-la en la fase de disseny d’instal·lacions, sistemes i procediments els condicionants propis de la seguretat.
  • La seguretat, entesa com un procés, disposarà dels mecanismes adequats de seguiment, revisió i millora contínua, propis de qualsevol "sistema de gestió".
  • La política de seguretat, així com els objectius i els projectes que n’emanin, es comunicaran oportunament als membres de l’organització, de manera que tots siguin conscients de l’important paper de la seguretat en l’acompliment diari.
  • En la mesura que es pugui, la gestió de la seguretat estarà alineada amb les millors pràctiques i amb els estàndardsinternacionals. Així mateix, es garantirà el compliment complet de la legislació.

Aquesta Política de seguretat està aprovada per la Direcció i disposa del seu suport i compromís.

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Points: 0

You voted ‘down’