Política de Seguritat-Salut i Benestar en el Treball

El passat 1 de juliol de 2014 va ser aprovada i signada pel director gerent de Fraternidad-Muprespa una nova versió de la Política de seguretat i salut a la feina. S'han revisat les responsabilitats de les figures del Sistema de Gestió OHSAS en seguretat i salut a la feina. 

La nostra Política de seguretat i salut en el treball recull els punts següents:

  • Les persones constitueixen l'element bàsic i fonamental de l'organització. Garantir la salut i el benestar de les persones, articulant mecanismes de prevenció, és una obligació de l'empresa, que ha d'actuar fent tots els esforços al seu abast per desenvolupar polítiques eficaces davant els riscos laborals.
  • La Direcció es compromet a la prevenció dels danys i del deteriorament de la salut, per a això s’adoptaran les mesures necessàries per eliminar o reduir al màxim possible els riscos laborals generats en el desenvolupament de les nostres activitats, sempre tenint en compte les diferències individuals dels treballadors de Fraternidad-Muprespa.
  • Ens comprometem a treballar complint els requisits legals en matèria de PRL que ens són d’aplicació; dur a terme voluntàriament accions que eleven el grau de la promoció de la salut i benestar dels empleats amb campanyes de seguretat i salut, formació, beneficis socials, laborals, ètics i ambientals; així com vetllar pel compliment d’altres requisits, com ara els relacionats amb la integració de les persones amb discapacitat, o als que l’organització s’adhereixi relacionats amb la seguretat i salut dels treballadors.
  • El sistema de gestió de PRL està obert a la participació activa dels nostres empleats per incloure-hi els seus suggeriments de millora, per tal de fomentar la millora contínua. El nostre compromís de millora contínua dirigeix els nostres esforços per aconseguir més eficàcia del sistema de gestió de PRL i de l’acompliment en salut i benestar.
  • En el marc del nostre sistema de gestió de PRL promovem l’excel·lència preventiva i l’excel·lència empresarial saludable a través de l’establiment i la revisió dels objectius i metes preventius, en la mesura que es pugui quantitatius, sobre els aspectes susceptibles de millora, detectats en l’avaluació sistemàtica i periòdica dels riscos laborals.
  • Ens esforçarem per mantenir sensibilitzats i conscienciats tots els nostres treballadors de les seves obligacions individuals en matèria de PRL, i també assegurarem els recursos necessaris per aconseguir una implantació eficaç de la política de promoció de la salut i el benestar a l’empresa.
  • Garantim la difusió tant de la política de PRL com del Pla de prevenció dins de la nostra organització, mitjançant la seva publicació a la intranet corporativa. Així mateix, garantim la posada a disposició de la política de PRL a qualsevol part interessada en publicar-la a la web corporativa. A més, es faran partícips del compromís de Fraternidad-Muprespa en l’excel·lència empresarial saludable les parts interessades com a empreses col·laboradores, contractistes, etc. per aconseguir l’objectiu de la companyia en matèria ambiental i social.
  • Implementarem i revisarem periòdicament la política de PRL per assegurar que continua sent pertinent i apropiada per a la naturalesa i magnitud dels riscos laborals.

La finalitat d'implantar un sistema de gestió OHSAS és facilitar i millorar la qualitat dels serveis prestats pel nostre servei de prevenció propi, així com garantir i consolidar la seguretat i la salut dels nostres empleats. Amb la participació de tothom, tant de la direcció de l'empresa com de la resta dels treballadors, s'aconseguirà integrar de manera molt més eficient la prevenció de riscos laborals a la mútua.

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Points: 2

You voted ‘up’