Política de compres

Fraternidad-Muprespa va aprovar al novembre de 2016 la política de compres responsables i, per tant, l’actuació de tot el personal implicat en aquest àmbit d’actuació està regida pels preceptes següents:

1. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT

Les normes bàsiques en què s’ha de basar la política de compres responsables són de dos tipus: d’una banda, la normativa legal d’aplicació en cada moment i, de l’altra, les instruccions i normes internes de la Mútua.

Actualment, la normativa bàsica és la següent:

 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
 • Instruccions de contractació a Fraternidad-Muprespa vigents en cada moment.
 • Instrucció d’organització de Fraternidad-Muprespa vigent en cada moment.
 • Pla de Responsabilitat Social Corporativa de Fraternidad-Muprespa.

2. APLICACIÓ DEL CODI ÈTIC DE COMPRES I EL DECÀLEG DEL COMPRADOR

Basarà les seves relacions comercials en el codi ètic de compres establert per la IFPSM (International Federation of Purchasing and Supply Management), entre les directrius de la qual destaquen:

 • Declarar a l’empresa qualsevol interès personal que pugui existir o que es presti a ser interpretat com a no imparcial, així com no utilitzar la informació rebuda en benefici propi.
 • No acceptar regals que superin un petit i intrínsec valor simbòlic.
 • Comportar-se amb una hospitalitat moderada, de la qual no es pugui considerar que hem pogut ser influenciats per prendre decisions en benefici d’un determinat proveïdor.

Igualment, es complirà el Decàleg del comprador promogut per AERCE (Associació Espanyola de Professionals de Compres, Contractació i Aprovisionaments) i desenvolupat en col·laboració amb altres associacions professionals de compres, membres de la IFPSM, el qual estableix:

 1. Considerar, en primer lloc, l’interès de l’empresa en totes les transaccions; participar de les polítiques establertes i obrar segons aquestes polítiques.
 2. Ser receptiu envers els consells competents dels vostres companys de professió, podent guiar-vos de la seva assistència, sens perjudici de la dignitat i responsabilitat del vostre treball.
 3. Comprar, sens perjudici, intentant obtenir el màxim rendiment per cada “euro” desemborsat.
 4. Treballar de forma continuada en el coneixement dels materials, serveis i processos de producció i establir mètodes pràctics per a la gestió de les compres.
 5. Actuar amb honestedat i veracitat i denunciar qualsevol forma o manifestació de suborn.
 6. Atendre amb promptitud i cortesia els que es presentin amb una legítima missió de negocis o assumptes relacionats amb la vostra feina.
 7. Respectar les vostres obligacions i fer respectar les dels altres per arribar a una bona pràctica en els negocis.
 8. Participar en programes de perfeccionament professional que serveixin per al bon desenvolupament i la millora de la feina.
 9. Cooperar amb aquelles organitzacions o persones que treballen en la projecció i consolidació del prestigi i la vàlua de la gestió de compres i aprovisionaments.
 10. Promoure l’acceptació del Decàleg a la vostra empresa, amb els proveïdors i en l’àmbit general dels negocis.

3. VALORS ESSENCIALS DE LA POLÍTICA DE COMPRES RESPONSABLES

3.1. POLÍTICA DE PROCEDIMENTS

 •  Mantenir la continuïtat del proveïment.
 •  Evitar duplicitats, desaprofitaments o obsolescències dels béns i/o dels serveis adquirits.
 •  Mantenir els nivells de qualitat dels productes i/o dels serveis.
 • Verificar el compliment del que estableixen els contractes, especialment pel que fa a terminis de lliurament, quantitats i qualitats.

3.2. POLÍTICA DE PROVEÏDORS

 • Exigir de tots els proveïdors el compliment de la normativa vigent, especialment pel que fa al treball infantil, la discriminació de qualsevol tipus i el respecte als drets dels empleats.
 • Incloure entre els criteris múltiples d’avaluació d’ofertes el compliment d’estàndards de qualitat i respecte al medi ambient.
 • Procurar el compliment, per part de la Mútua, de les condicions establertes en els contractes, especialment pel que fa a terminis de pagament dels béns i/o dels serveis contractats.

3.3. POLÍTICA D'ESTALVIS

 • Promoure accions de reducció o eliminació de costos addicionals al preu del bé o del servei adquirit.
 • Promoure increments de valor o prestacions del bé o servei adquirit.

3.4. POLÍTICA DE SISTEMES D’INFORMACIÓ DE COMPRES

 • Promoure sistemes d’informació de compres que permetin:
  • Una comunicació àgil entre clients interns, departaments que intervinguin en el procés de compres i proveïdors que elimini o redueixi al màxim el consum de paper.
  • L’automatització de la gestió dels processos que redueixi al màxim la realització i l’emmagatzemament de documentació escrita.
  • L’anàlisi de les despeses fetes per a l’establiment de mesures correctores i d’estalvi.

4. PUBLICITAT DE LA POLÍTICA DE COMPRES RESPONSABLES

Fraternidad-Muprespa considera que, per garantir la confiança i la competitivitat, aquesta política de compres responsables ha de ser coneguda per tots els sectors implicats i especialment pels proveïdors actuals o potencials.

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Points: -1

You voted ‘down’