Prestació econòmica per contingència professional

La prestació econòmica que Fraternidad-Muprespa proporciona amb motiu d'una incapacitat temporal derivada d'una contingència professional prova de cobrir la falta d'ingressos que es produeix quan el treballador, a causa d'un accident de treball o malaltia professional, està impossibilitat temporalment per treballar i necessita assistència sanitària.

Prestaciones económica por contingencia profesional

Aquesta prestació econòmica està inclosa dins de l'acció protectora del Règim General i dels règims especials de la Seguretat Social.

Pagamento delegado da prestación

Unha vez que se determina a situación de Incapacidade Temporal do traballador, a raíz da baixa médica, prodúcese a suspensión do contrato de traballo, cesando a obriga de remunerar o traballo por parte da empresa, e manténdose, non obstante, a obriga de cotizar polo traballador.

A partir dese momento, a empresa debe efectuar o pagamento da prestación no chamado réxime de pagamento delegado. As cantidades proporcionadas serán recuperadas posteriormente, descontándoas do importe das cotas de cotización do conxunto dos seus traballadores.

Contía da prestación

Dende o día seguinte ao da baixa médica, o traballador accidentado percibirá, mediante pagamento delegado, un subsidio equivalente ao 75% da súa base diaria de cotización..

Pagamento directo da prestación

Durante a situación de Incapacidade Temporal poden darse unha serie de circunstancias que dean orixe ao pagamento directo do traballador por parte de Fraternidade-Muprespa, como son:

  • Extinción do contrato de traballo
  • Incumprimento da obriga por parte do empresario de pagamento delegado
  • Traballador que supera os 6 meses de baixa médica, sempre que pertenza a unha empresa con menos de 10 traballadores
  • Prórroga expresa do INSS a partir dos 12 meses de duración da baixa médica
  • Esgotamento do prazo máximo da prestación de 18 meses de duración
  • Traballadores de Réximes Especiais

Duración de la prestación

A prestación económica terá unha duración máxima de doce meses prorrogables por outros seis, cando se presuma que durante eles o traballador pode ser dado de alta médica por curación.

Unha vez esgotado o período máximo de Incapacidade Temporal (18 meses), examinarase necesariamente, no prazo de tres meses, o estado do traballador para os efectos da súa cualificación como inválido permanente. Non obstante, naqueles casos en que continúe necesitando tratamento médico e a situación clínica do interesado non se considere definitiva, poderá demorarse a citada cualificación, se ben, nunca poderá superar os 24 meses.

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Points: -1

You voted ‘down’