Prestació per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

Què és?

És una prestació amb naturalesa de subsidi que gestionen les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, per als treballadors de les seves empreses mutualistes i autònoms afiliats.

Té per objecte compensar la pèrdua d’ingressos que pateixen aquelles persones que han de reduir la jornada de treball per tenir cura directa, continuada i permanent dels fills o menors al seu càrrec que estiguin afectats per càncer o una altra malaltia greu, durant el temps d’hospitalització i tractament continuat de la malaltia.

Qui en pot ser beneficiari?

Les persones treballadores que redueixin la jornada de treball en, com a mínim, un 50% de la durada, sempre que compleixin la condició general d’estar afiliades i donades alta en algun règim del sistema de la Seguretat Social i acreditin els períodes mínims de cotització exigibles en cada cas.

Només un dels progenitors, adoptants o acollidors pot ser beneficiari de la prestació, independentment del nombre de menors que estiguin afectats per càncer o una altra malaltia greu que requereixin una cura directa, continuada i permanent (hi ha la possibilitat d’alternança de la prestació).

Com s’abona i per quin import?

La prestació consisteix en un subsidi, de meritació diària, equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació per incapacitat temporal, derivada de contingències professionals o, si escau, la derivada de contingències comunes, aplicant el percentatge de reducció que experimenti la jornada de treball.

Les cotitzacions fetes durant el període de la prestació es computaran incrementades fins al 100% de la quantia que hagués correspost si s’hagués mantingut sense l’esmentada reducció a efectes de determinades prestacions. L’empresa ha d’abonar la part proporcional a la jornada laboral no reduïda.

Les persones treballadores per comte propi tindran una bonificació en les cotitzacions del 75%.

Sol·licitud

Per correu electrònic, a través del model corresponent i la documentació especifica necessària (vegeu “Formularis”). En el centre assistencial que li correspongui.

 

Terminis

Fraternidad-Muprespa dictarà resolució que reconegui o denegui la prestació i la notificarà en un termini de 30 dies hàbils.

Formularis per a tràmitsMés informació sobre el contingut
¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Points: 2

You voted ‘up’