Prestació per cura a menors

Què és?

És la destinada als progenitors, adoptants o acollidors que hagin de reduir la seva jornada de treball per a la cura d’un menor al seu càrrec, afectat per càncer o una altra malaltia greu que requereixi ingrés hospitalari de llarga durada i tractament continuat de la malaltia,  en aquells casos en què tots dos treballin.

El RD 1148/2011, de 29 de juliol, estableix, d’una banda, la llista de les malalties considerades greus a l’efecte del reconeixement de la prestació i, de l’altra, desenvolupa les qüestions referides al règim jurídic d’aquesta prestació.

L’acreditació que el menor pateix càncer o una altra malaltia greu, així com la necessitat de cuidar-lo, s’haurà d’efectuar fins i tot en aquells casos en què l’atenció i el diagnòstic hagin estat duts a terme per serveis mèdics privats. S'exigirà que la declaració de la malaltia sigui emplenada pel metge del centre responsable de l'atenció del menor.

La recaiguda de la malaltia s'haurà d'acreditar mitjançant una nova declaració mèdica que especifiqui la necessitat de la continuació del tractament mèdic, així com de la cura directa, contínua i permanent del menor per part del progenitor, adoptant o acollidor.

Com es tramita?

L’empresa i el treballador sol·licitant haurà d’aportar els formularis emplenats a aquest efecte corresponents a aquesta prestació. 

A més, el treballador haurà d’aportar: 

  • Llibre de família o certificació de la inscripció del fill o dels fills en el Registre Civil. Si el seu fill és adoptat, la resolució judicial per la qual s’hagi constituït l’adopció i si el seu fill està en règim d’acolliment, la resolució judicial o administrativa per la qual s’hagi concedit l’acolliment familiar.

Quantia

 

Subsidi equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències professionals, o la de contingències comunes quan no s'hagi optat per la seva cobertura, aplicant el percentatge de reducció que experimenti la jornada de treball.

Formularis per a tràmits

 

Més informació sobre el contingut
¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: 1