Prestación por coidado a menores

Que é?

É a destinada aos proxenitores, adoptantes ou acolledores que deban reducir a súa xornada de traballo para o coidado dun menor ao seu cargo, afectado por cancro ou outra enfermidade grave que requira ingreso hospitalario de longa duración e tratamento continuado da enfermidade, naqueles casos nos que ambos os dous traballen.

O Real decreto 1148/2011, do 29 de xullo, establece, por unha banda, a listaxe das enfermidades consideradas graves para os efectos do recoñecemento da prestación e, por outra, desenvolve as cuestións referidas ao réxime xurídico da citada prestación.

A acreditación de que o menor padece cancro ou outra enfermidade grave, así como a necesidade de coidado, se efectuará mesmo naqueles casos en que a atención e o diagnóstico se levasen a cabo por servizos médicos privados. Esixirase que a declaración da enfermidade sexa cuberta polo médico do centro responsable da atención do menor.

A recaída da enfermidade deberá acreditarse mediante unha nova declaración médica que especifique a necesidade da continuación do tratamento médico, así como do coidado directo, continuado e permanente do menor, polo proxenitor, adoptante ou acolledor.

Como se tramita?

Achegando a empresa e o/a traballador/a solicitante os formularios cubertos para tal efecto correspondentes a esta prestación. 

O traballador, ademais, deberá achegar: 

  • Libro de familia ou certificación da inscrición do fillo ou fillos no Rexistro Civil. Se o seu fillo é adoptado, a resolución xudicial pola que se constituíse a adopción e, se o seu fillo está en réxime de acollemento, a resolución xudicial ou administrativa pola que se concedese o acollemento familiar.

Contía

Subsidio equivalente ao 100% da base reguladora establecida para a prestación de incapacidade temporal derivada de continxencias profesionais, ou a de continxencias comúns cando non se opte pola cobertura daquelas, aplicando a porcentaxe de redución que experimente a xornada de traballo.

Formularios para trámites

 

Máis información sobre o contido
¿Resultouche útil este contido?
(reset)
¡Grazas polo teu voto!

Puntos: 2