Prestacions especials i assistència social

Què són les prestacions especials?

Les prestacions especials són ajudes econòmiques que Fraternidad-Muprespa destina a finançar les necessitats sobrevingudes a què els treballadors i els seus drethavents hagin de fer front com a conseqüència d’una contingència professional, sempre que l’accident laboral o malaltia professional esdevingut determini un estat o situació de necessitat especial.

En cas de mort del treballador, en podrà ser beneficiari  qualsevol familiar, cònjuge o parella de fet que tingui la condició de drethavent i hagi fet front a les despeses de la defunció.

Aquestes ajudes són de caràcter potestatiu i diferents o complementàries de les prestacions reglamentàries de la Seguretat Social.

Prestaciones especiales

Els tipus d’ajudes que es poden sol·licitar són els següents:

  • Rehabilitació i recuperació.
  • Reorientació professional i adaptació del lloc de treball.
  • Adaptació dels mitjans essencials per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària.
  • Altres prestacions:
    • Complement a l’auxili per defunció.
    • Formació en la cura de persones en situació de gran invalidesa
    • Manteniment de la possessió o gaudi de l’habitatge habitual.

La sol·licitud rebuda serà avaluada i resolta per la Comissió de Prestacions Especials, òrgan paritari i de participació de Fraternidad-Muprespa, amb representació dels empresaris associats i dels treballadors protegits i vinculats a les centrals sindicals amb més representativitat.

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Points: -7

You voted ‘up’