Prestaciones especiales y asistencia social

Prestacions especials i assistència social

 

AVÍS IMPORTANT!

 

 

Les prestacions especials són ajuts econòmics a fons perdut destinats a completar les prestacions reglamentàries que la Seguretat Social disposa per als treballadors que han sofert un accident de treball o una malaltia professional i que, per les seves circumstàncies personals, econòmiques o familiars es troben en una situació de necessitat considerable (en cas de defunció del treballador, aquests ajuts s'estenen al cònjuge, als ascendents, als descendents i a altres parents per consanguinitat o afinitat).

Prestaciones especiales

Els ajuts econòmics que, a títol d'exemple, es poden sol·licitar són els següents:

  • Despeses de l'acompanyant de lesionats hospitalitzats.
  • Adaptació de l'habitatge en cas d'invalidesa.
  • Adaptació del vehicle en cas d'invalidesa.
  • Cursos de formació i readaptació laboral.
  • Ajut de guarderia o d'estudis per a fills.
  • Assistència domiciliària al lesionat.
  • Despeses de repatriació en cas de defunció.

Fraternidad-Muprespa disposa d'un pressupost anual per satisfer les sol·licituds de prestacions especials que es rebin.

Les sol·licituds d'ajuda seran avaluades i resoltes per la Comissió de Prestacions Especials, que és un òrgan paritari amb representació dels empresaris associats i dels treballadors protegits i vinculats a les centrals sindicals amb més representativitat.

Les prestacions especials les pot sol·licitar el treballador mateix, els familiars, els representants dels treballadors de l'empresa o l'empresa mateixa mitjançant el formulari següent.[FED]

Treball social i readaptació professional

Ajuda al treballador accidentat a reincorporar-se

Fraternidad-Muprespa disposa d’aquests serveis dotats de personal especialitzat a fi de contribuir a la incorporació de l’accidentat al seu medi social o professional, orientant el treballador que, per la gravetat de la seva lesió o circumstàncies personals, econòmiques o familiars, es trobi en una situació de més necessitat.

Aquests serveis s’inicien quan es produeixen accidents greus fent tasques de col·laboració amb l’equip mèdic i rehabilitador que atén l’accidentat, i també de preparació del seu entorn social o professional, per a la seva incorporació o readaptació al lloc de treball.

Els tècnics de prevenció de la Mútua i les treballadores socials col·laboren en l’assessorament a les empreses, per a l’adaptació dels llocs de treball d’aquells treballadors que hagin patit una incapacitat a conseqüència d’un accident laboral o malaltia professional, avaluant la possible readaptació del lloc de treball, la readaptació professional o la recol·locació en l’empresa mateixa.

Així mateix, les treballadores socials gestionen la utilització dels serveis de centres especialitzats, públics i privats, per a l’atenció de lesionats medul·lars, danys cerebrals, amputats, etc.

El servei de treball social actua a tot el territori nacional, a través de la nostra xarxa de centres assistencials.