Servizo de Prevención

Conxunto de medios humanos e materiais necesarios para realizar as actividades preventivas co fin de garantir a adecuada protección da seguridade e a saúde dos traballadores, asesorando e asistindo para iso ao empresario, aos traballadores e aos seus representantes, ademais de aos órganos de representación especializados. Para o exercicio das súas funcións, o empresario deberá facilitar ao devandito servizo o acceso á información e documentación relativa aos riscos para a seguridade e a saúde dos traballadores no traballo, tanto aqueles que afecten á empresa no seu conxunto como a cada tipo de posto de traballo ou función, as medidas e actividades de protección e prevención aplicables a estes riscos e as medidas adoptadas.
O empresario deberá elaborar e conservar á disposición da autoridade laboral a seguinte documentación
• Plan de prevención de riscos laborais.
• Avaliación dos riscos para a seguridade e a saúde no traballo, incluído o resultado dos controis periódicos das condicións de traballo e da actividade dos traballadores.
• Planificación da actividade preventiva, incluídas as medidas de protección e de prevención para adoptar e, se é o caso, material de protección que deba utilizarse.
• Práctica dos controis do estado de saúde dos traballadores.
• Relación de accidentes de traballo e enfermidades profesionais que causasen ao traballador unha incapacidade laboral superior a un día de traballo.