Ergonomía

Disciplina que trata de adecuar o posto de traballo ás condicións individuais de cada un dos traballadores.