Seguimento de baixas médicas

Fraternidad-Muprespa, ao dispoñer dunha ampla organización médico-administrativa, xunto á rede asistencial de centros propios e concertados, pode efectuar un seguimento diario dos procesos con baixa médica que se rexistran na mutua, acurtando os días por curación. Así mesmo, pódenselle facilitarlle á empresa os medios para obter a información necesaria sobre a evolución dos traballadores en baixa e os prazos aproximados da súa curación.

A organización médico-administrativa de Fraternidad-Muprespa, xunto á rede asistencial de centros propios e concertados, permite realizar un seguimento sobre os procesos de baixa que se rexistran na mutua de xeito especial e eficaz, así como a supervisión dos tratamentos levados por accidentados, conseguindo unha notable diminución nos períodos de baixa.

Este seguimento permite ofrecerlle á empresa información de interese sobre a evolución dos traballadores e os prazos aproximados de curación.

O mesmo seguimento médico realízase aos traballadores por conta propia que teñan concertadas as continxencias con Fraternidad-Muprespa.

Para iso, diariamente fanse sesións clínicas, onde se estuda a evolución dos pacientes e onde se toman as decisións en canto á orientación terapéutica que se ha seguir.

Periodicamente reúnese o Comité Interno de Valoración de Incapacidades, formado pola Dirección Médica, Asesoría Xurídica, Dirección de Prestacións e Asistencia Social para determinar, nos casos onde se esgotaron as posibilidades terapéuticas, o pase ao EVI (Equipo de Valoración de Incapacidades), do Instituto Nacional da Seguridade Social, valorando as secuelas e o posible grao de incapacidade dos lesionados.