Política de medi ambient

La política de medi ambient definida per Fraternidad-Muprespa està basada en la norma UNE-EN ISO 14001:2015.

Fraternidad-Muprespa, en el seu compromís amb la protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació i altres compromisos específics pertinents al context de l’organització, estableix i garanteix el compliment dels principis d’actuació següents:

  1. Treballar de manera respectuosa amb el medi ambient i complir sempre els requisits legals ambientals aplicables, així com vetllar pel compliment d’altres requisits voluntaris que subscriguem relacionats amb els nostres aspectes ambientals.
  2. Eliminar o minimitzar els impactes ambientals negatius produïts com a conseqüència de l’activitat que desenvolupem a les nostres oficines, als centres assistencials i als emplaçaments on prestem la nostra activitat.
  3. Planificar les nostres activitats de manera que s’asseguri la prevenció de la contaminació.
  4. Protegir el medi ambient mitjançant una gestió de riscos que garanteixi la millora contínua del nostre comportament en el camp ambiental.
  5. Estar oberts a la participació activa de tot el personal i, a més, incloure els suggeriments de millora proposats per ser excel·lents en la nostra gestió ambiental.
  6. Documentar, implementar i mantenir al dia la política de gestió ambiental, així com comunicar-la a totes les persones implicades en els processos de la nostra empresa.
  7. Mantenir sensibilitzat i conscienciat tot el nostre personal fomentant-ne la formació ambiental i la participació en la gestió ambiental, així com la comunicació amb els proveïdors dirigida a la coordinació ambiental.
  8. Estar integrada en la gestió global de l’empresa.
  9. Posar a disposició de totes les nostres parts interessades i  del públic en general la nostra política de gestió ambiental, seguint amb el compromís empresarial de transparència i de diàleg.

La direcció de la Mútua impulsarà la millora ambiental i assignarà els recursos necessaris per assegurar la reeixida implantació de la política ambiental.

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Points: 2

You voted ‘up’