Fraternidad-Muprespa prevencion de riesgos laborales

Que actividades preventivas realizan as mutuas?

Segundo os criterios establecidos no artigo 82.3 do texto refundido da Lei xeral da seguridade social, aprobado polo Real decreto lexislativo 8/2015 e no Real decreto 860/2018 do 13 de xullo, realizan unha serie de accións coa finalidade de controlar e, se procede, reducir os accidentes de traballo e enfermidades profesionais da seguridade social, a través das actividades seguintes:

  • Programas de asesoramento técnico, prioritariamente, a pemes e empresas de sectores preferentes, que comprenderán a realización de visitas a empresas asociadas nas que concorran as circunstancias que se establezan cada ano nas normas de aplicación e desenvolvemento legalmente establecido.
  • Programas de asesoramento a empresas ou actividades concorrentes. Nos centros de traballo nos que concorran traballadores de dous ou máis empresas, incluídos contratistas e subcontratistas, ou traballadores autónomos, onde algunha das empresas ou algún dos traballadores se encontren asociadas ou adheridos á mutua, respectivamente, esta deberá informar e asesorar as empresas e os traballadores autónomos implicados sobre a aplicación dos medios de coordinación existentes para a prevención dos riscos laborais.
  • Programa de difusión do servizo «Prevención10.es», ou servizo que o substitúa, mediante a realización de xornadas ás empresas asociadas de ata 25 traballadores e autónomos adheridos, co obxecto de informalos sobre as funcionalidades que ofrece o devandito servizo, que dispensa a acción protectora da seguridade social, e mostrarlles a súa utilización. As mutuas poderán solicitar, para o desenvolvemento desta actividade, a colaboración do Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo, O.A., M.P., na súa condición de órgano ao que a Secretaría de Estado da Seguridade Social encarga a xestión directa do servizo. En caso de que este último careza de dispoñibilidade de medios nos diferentes lugares e datas, o programa desenvolverao directamente o persoal da mutua.
  • Programa de asesoramento a pemes para a adaptación de postos de traballo e estruturas para a readaptación de traballadores accidentados ou con patoloxías de orixe profesional.
  • Programa para asesorar sobre o control das causas da incidencia de enfermidades profesionais e accidentes de traballo.
  • Programa de control e redución da alta sinistralidade en empresas, durante un período de entre 1 e 3 anos, para actuar sobre o número de accidentes e a súa gravidade nos casos e sobre o colectivo que se determine nas normas de aplicación en atención á sinistralidade.
  • Elaboración de estudos e análise sobre as causas da sinistralidade laboral e difusión das conclusións e recomendacións que se obteñan destes para evitar incorrer nas situacións que orixinan esa sinistralidade.
  • Colaboración coa Administración da Seguridade Social no mantemento do sistema de información, notificación e rexistro de enfermidades profesionais, así como no desenvolvemento de programas de avaliación e posta ao día da listaxe daquelas enfermidades.
  • Elaboración e difusión de códigos de boas prácticas para a xestión e mellora continua da prevención na empresa a través do desenvolvemento das actividades que poidan establecerse cada ano polas normas de aplicación e desenvolvemento legalmente establecido.

 

Prevención de riscos con cargo a cotas

 

¿Resultouche útil este contido?
(reset)
¡Grazas polo teu voto!

Puntos: -2