Junta Directiva

Junta Directiva

D'acord amb el que disposa el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, són òrgans de govern la Junta General i la Junta Directiva.

Junta General

La Junta General de Fraternidad-Muprespa és l'òrgan superior de govern de l'entitat, integrat per totes les empreses associades, si bé només tindran dret de vot aquells que estiguessin al corrent en el compliment de les seves obligacions socials. Més ...

Junta Directiva

La Junta Directiva de Fraternidad-Muprespa es compon de fins a disset membres, representants de les empreses associades, inclòs un representant dels treballadors.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 15/09/2020

Sr. Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós

MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S.A.


Sr. Jesús Fernández de la Vega Sanz

REPSOL S.A.


Sr. Bartolomé Lora Toro

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (S.E.P.I.)


Sr. Juan Manuel Ruiz Santana

CONFEDERACIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN


Sr. Joseba Arano Echebarría

CALIDAD PASCUAL, S.A.U


Sr. Francisco Javier Mota Martínez

CEMEX ESPAÑA, S. A.


Sra. Luisa Montes Pérez

C.S. DE LA COMISION OBRERA NACIONAL DE CATALUÑA


Sr. Germán Medina Carrillo

ENDESA, S.A.


Sr. Leopoldo Álvarez Martín

GHQ INMUEBLES, INSTALACIONES Y EQUIPOS, S.L.


Sr. Ángel Fernández Sánchez

IBERIA L.A.E. OPERADORA S.A.U.


D. José Mª García Tomás

REAL MADRID CLUB DE FUTBOL


Sr. Vicente Camarena Miñana

RENFE OPERADORA


Pendent de designar representant per l’empresa

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.


Pendent de designar representant per l’empresa

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.


Pendent de designar representant per l’empresa

TRAGSA (EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.)


Sr. Rafael López Cantero

FRATERNIDAD-MUPRESPA.

 

Per als membres d'aquesta Junta Directiva i els òrgans de participació cal indicar que no perceben cap retribució, únicament de manera excepcional perceben una compensació per assistir a les reunions de la Junta Directiva, establerta d'acord amb el que disposa l'Ordre TIN/246/2010, de 4 de febrer. Per a l'any 2018 la seva quantia és de 676,45 euros bruts per assistència a reunió.