Comissió Permanent

La Comissió Permanent de Fraternidad-Muprespa està integrada per cinc membres de la Junta Directiva, designats per aquesta d’entre els seus components, i el seu president, que serà el de la Junta Directiva. La Comissió actua per delegació de la Junta Directiva i les decisions adoptades en les seves reunions, convocades pel president, han de ser comunicades i ratificades posteriorment per aquesta. Als seus membres els serà d’aplicació el sistema de responsabilitats previst en el text refós de la Llei general de la Seguretat Social (TRLGSS), i estaran sotmesos a les incompatibilitats i prohibicions establerts en el text legal.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 10/01/2020

Sr. Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós

MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S.A.

Sr. Bartolomé Lora Toro

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (S.E.P.I.)

Sr. Jesús Fernández de la Vega Sanz

REPSOL, S.A.

Sr. Germán Medina Carrillo

ENDESA, S.A.