Prestació por defunció

En aquells casos en què l''accident de treball o malaltia professional concloguin amb la mort del treballador, està prevista la concessió per part de Fraternidad-Muprespa d''una prestació econòmica per cobrir la falta d''ingressos en el nucli familiar.

Fraternidad Muprespa Enfermedad Permanente

 

Beneficiari de la prestació

  • El cònjuge, la parella de fet, l''excònjuge divorciat, separat o amb matrimoni declarat nul, beneficiaris de la pensió de viduïtat.
  • Els orfes, beneficiaris de la pensió d''orfandat.
  • El pare i/o la mare que estiguin a càrrec del mort, sempre que no existeixin altres familiars amb dret a pensió per defunció i supervivència, ni ells mateixos no hi tinguessin dret en ocasió de la defunció del causant.

Quantia y durada de la prestació

Cònjuge, parella de fet o excònjuge divorciat, separat o amb nul•litat matrimonial

  • Sis mensualitats de la base reguladora de la pensió de viduïtat.
  • En el supòsit de presentar-se més d''un beneficiari, la distribució de la indemnització es farà de la mateixa manera que la pensió de viduïtat, inclosa la garantia del 40% de la indemnització a favor del cònjuge sobrevivent o del que, sense ser-ho, convisqués amb el causant i fos beneficiari de pensió de viduïtat.
  • Si es tracta d''un sol beneficiari amb matrimoni declarat nul, la quantia de la indemnització serà proporcional al temps conviscut en matrimoni amb el mort.

Orfes

Una mensualitat de la base reguladora de la pensió d''orfandat.

Addicionalment, la quantitat que resulti de distribuir entre els orfes les sis mensualitats de la base reguladora de la pensió, si no hi ha cònjuge, parella de fet o excònjuge amb dret a indemnització. (Des del 22 de juny de 2006, s''entén que es compleix aquesta condició que no hi hagi cònjuge en aquells supòsits en què no hi hagués intervingut matrimoni entre els progenitors de l''orfe.)

Pare i/o Mare

  • Nou mensualitats de la base reguladora, si es tracta d''un ascendent.
  • Dotze mensualitats de la base reguladora, si es tracta d''ambdós ascendents.

Com a excepció, en els supòsits de defunció de pensionistes per incapacitat permanent derivada de contingències professionals, el càlcul de la indemnització s''efectuarà sobre la quantia de la pensió que estigués percebent el causant en el moment de la mort.

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Points: 1

You voted ‘up’