Comisión Permanente

A Comisión Permanente de Fraternidad-Muprespa está integrada por cinco membros da Xunta Directiva, designados por esta de entre os seus compoñentes, e o seu presidente, que será o da Xunta Directiva. A comisión actúa por delegación da Xunta Directiva e as decisións adoptadas nas súas reunións, convocadas polo presidente, deberán ser comunicadas e ratificadas posteriormente por esta. Aos seus membros seralles de aplicación o sistema de responsabilidades previsto no texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social (TRLGSS), e estarán sometidos ás incompatibilidades e prohibicións establecidos no texto legal.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10/01/2020

D. Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós

MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S.A.

D. Bartolomé Lora Toro

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (S.E.P.I.)

D. Jesús Fernández de la Vega Sanz

REPSOL, S.A.

D. Germán Medina Carrillo

ENDESA, S.A.