Comisión Permanente

A Comisión Permanente de Fraternidad-Muprespa está integrada por cinco membros da Xunta Directiva, designados por esta de entre os seus compoñentes, e o seu presidente, que será o da Xunta Directiva. A comisión actúa por delegación da Xunta Directiva e as decisións adoptadas nas súas reunións, convocadas polo presidente, deberán ser comunicadas e ratificadas posteriormente por esta. Aos seus membros seralles de aplicación o sistema de responsabilidades previsto no texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social (TRLGSS), e estarán sometidos ás incompatibilidades e prohibicións establecidos no texto legal.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10/01/2020

D. Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós

MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S.A.

D. Bartolomé Lora Toro

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (S.E.P.I.)

D. Jesús Fernández de la Vega Sanz

REPSOL, S.A.

D. Germán Medina Carrillo

ENDESA, S.A.

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Puntos: 0

You voted ‘up’