Fraternidad-Muprespa celebra su Junta General

O papel da empresa asociada no goberno da mutua

Fraternidad-Muprespa, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social número 275, é unha asociación privada de empresarios, sen ánimo de lucro, que ten por finalidade colaborar na xestión da Seguridade Social.

As empresas asociadas participan na súa actividade a través dos seus órganos de goberno, dos cales a Xunta Xeral é o órgano de goberno superior e está integrada por todos os empresarios asociados.

PARTICIPACIÓN NA XUNTA XERAL

A Xunta Xeral de Fraternidad-Muprespa reúnese con carácter ordinario unha vez ao ano para aprobar o anteproxecto de orzamentos e as contas anuais, ademais de decidir sobre cuestións importantes da actividade da Mutua. Para iso, os acordos da Xunta Xeral apróbanse por maioría simple dos votos presentes ou representados dos mutualistas.

Co obxecto de achegar a actividade da Mutua ás empresas asociadas e promover a participación no órgano de goberno superior, poñemos á súa disposición as cédulas de asistencia coas que poden confirmar a presenza na Xunta Xeral ou delegar o voto e dar instrucións para exercelo.

A PARTICIPACIÓN É IMPORTANTE

O noso desexo é o de conseguir a máxima implicación dos mutualistas na xestión de Fraternidad-Muprespa, sobre a base da transparencia e a fluída información.

Presentación da cédula de asistencia a través da Oficina Dixital

Pode facer chegar doadamente a Fraternidad-Muprespa a cédula de asistencia á Xunta Xeral a través da nosa Oficina Dixital. Faga clic no enlace “Presentar cédula Oficina Dixital” para facernos chegar a cédula de asistencia de forma áxil. En caso de que non dispoña de usuario da Oficina Dixital, suxerímoslle que solicite agora o seu usuario, para gozar dos todos os servizos que ofrece a nosa Oficina Dixital. Para solicitar o usuario, faga clic no vínculo “Presentar cédula Oficina Dixital” e, a continuación, seleccione “Solicitar usuario”.

Encher a cédula electrónica de asistencia

Na primeira parte da cédula electrónica (zona superior), que debe encherse sempre, hai varios espazos en branco:

 1. A favor de D./D.ª: Debe encherse co nome do/da representante (persoa física) da Empresa asociada (xa for esta persoa física ou xurídica).
  • Se a empresa asociada é unha persoa física: o seu nome e apelidos ou o de calquera apoderado.
  • Se a empresa asociada é unha persoa xurídica: o nome e apelidos de calquera apoderado.
 2. DNI: Debe encherse co DNI do/da representante (persoa física) indicado no espazo anterior; ou número de pasaporte ou tarxeta de residencia, se fose estranxeiro.
 3. Da Empresa asociada: Debe encherse co nome da Empresa asociada (persoa física ou xurídica).

Delegar o voto

A parte inferior da cédula electrónica é para o caso de que non puidese ou non desexase asistir persoalmente á Xunta Xeral, en cuxo caso pode delegar o voto en calquera outro asociado que estea ao corrente no cumprimento das súas obrigas sociais.

Nestes casos, os espazos en branco deben encherse da seguinte forma:

 1. No empresario asociadoDebe encherse co nome da Empresa asociada na que se delega.
 2. Documento de asociación n.º: Debe encherse co número do documento de asociación da empresa.
 3. Representado por D./D.ª: Debe encherse co nome do/da representante da Empresa asociada.
 4. Ademais debe poñerse un xe (X) na opción de voto elixida.

O asinante, en nome do empresario asociado, debe ser quen figure como representante no anverso.

Entregar ou enviar a cédula electrónica

A entrega da cédula pode realizarse a través da Oficina Dixital de Fraternidad-Muprespa, por correo electrónico ao seguinte enderezo: Clic aquí para mostrar email ou fisicamente (orixinal ou imprimida) en calquera centro de atención de Fraternidad-Muprespa no que pode solicitar un exemplar en branco.

Se desexa remitir a cédula a través da Oficina Dixital, acceda ao sistema e faga clic no acceso directo “Cédula Xunta Xeral”. Se desexa remitila en formato electrónico, pode descargar, encher, imprimir e asinar/selar a cédula, e posteriormente realizar unha fotografía ou escaneo, de maneira que a imaxe sexa nítida e a información perfectamente lexible.

É importante que remita, debidamente enchida, a cédula antes do próximo día 13 de xullo de 2019.

Realización da Xunta Xeral 2019

Xunta xeral ordinaria de Fraternidad-Muprespa terá lugar o xoves 24 de setembro de 2020, ás 12:30 horas, en primeira convocatoria, na Cámara de Comercio de Madrid do Palacio de Santoña, sito en Huertas 13, Madrid.

Así mesmo, previuse, tamén se for precisa, a realización da Xunta en segunda convocatoria ás 13:00 horas do mesmo día no mesmo lugar.

A orde do día será a seguinte:

 • PRIMEIRO.- Exame da xestión social.
 • SEGUNDO.- Aprobación, por proposta da Xunta Directiva, das contas e Memoria anuais correspondentes ao exercicio 2019, acompañadas do informe de auditoría da Intervención Xeral da Seguridade Social.
 • TERCEIRO.- Aprobación do anteproxecto de Orzamentos para o ano 2021 e, se é o caso, delegación na Xunta Directiva das facultades para aprobar o anteproxecto.
 • CUARTO.- Aprobación do informe anual da Xunta Directiva sobre o cumprimento do Código de conduta de Fraternidad-Muprespa para a realización de investimentos temporais, durante o exercicio 2019.
 • QUINTO.- Designación e remoción de membros da Xunta Directiva.
 • SEXTO.- Rogos e preguntas.
 • SÉTIMO.- Aprobación da acta da Xunta Xeral.
¿Resultouche útil este contido?
(reset)
¡Grazas polo teu voto!

Puntos: -2