Política de compras

Fraternidad-Muprespa aprobou en novembro de 2016 a política de compras responsables e, polo tanto, a actuación de todo o persoal implicado neste ámbito de actuación está rexida polos seguintes preceptos:

1. CUMPRIMENTO DA NORMATIVA VIXENTE

As normas básicas nas que debe apoiarse a política de compras responsable son de dous tipos: por unha banda, a normativa legal de aplicación en cada momento e, pola outra, as instrucións e normas internas da propia Mutua.

Na actualidade, a normativa básica é a seguinte:

 • Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.
 • Instrucións de Contratación en Fraternidad-Muprespa vixentes en cada momento.
 • Instrución de Organización de Fraternidad-Muprespa vixente en cada momento.
 • Plan de Responsabilidade Social Corporativa de Fraternidad-Muprespa.

2. APLICACIÓN DO CÓDIGO ÉTICO DE COMPRAS E O DECÁLOGO DO COMPRADOR

Baseará as súas relacións comerciais no Código ético de compras establecido pola IFPSM (International Federation of Purchasing and Supply Management), entre cuxas directrices salientan:

 • Declarar á empresa calquera interese persoal que poida existir ou que se preste a ser interpretado como non imparcial, así como non utilizar a información recibida en beneficio propio.
 • Non aceptar regalos que excedan dun pequeno e intrínseco valor simbólico.
 • Comportarse cunha hospitalidade moderada, da que non se poida considerar que puidemos ser influenciados para tomar decisións en beneficio dun determinado provedor.

Igualmente, cumprirase o Decálogo do comprador promovido por AERCE (Asociación Española de Profesionais de Compras, Contratación e Aprovisionamentos) e desenvolvido en colaboración con outras asociacións profesionais de compras, membros da IFPSM, que establece:

 1. Considerar, en primeiro lugar, o interese da empresa en todas as transaccións; participar das políticas establecidas e obrar conforme estas.
 2. Ser receptivo aos consellos competentes dos teus compañeiros de profesión, para poder guiarte da súa asistencia, sen prexuízo da dignidade e responsabilidade do teu traballo.
 3. Comprar, sen prexuízo, intentando obter o máximo rendemento por cada "euro" desembolsado.
 4. Traballar de forma continuada no coñecemento dos materiais, servizos e procesos de produción, establecendo métodos prácticos para a xestión das compras.
 5. Actuar con honestidade e veracidade e denunciar calquera forma ou manifestación de suborno.
 6. Atender con prontitude e cortesía aos que se presenten cunha lexítima misión de negocios ou asuntos relacionados co teu traballo.
 7. Respectar as túas obrigas e facer respectar as dos demais, para chegar a unha boa práctica nos negocios.
 8. Participar en programas de perfeccionamento profesional, que sirvan para o bo desenvolvemento e mellora do teu traballo.
 9. Cooperar con aquelas organizacións ou persoas que traballan na proxección e consolidación do prestixio e valía da xestión de compras e aprovisionamentos.
 10. Promover a aceptación do Decálogo na túa empresa, cos teus provedores e no ámbito xeral dos negocios.

3. VALORES ESENCIAIS DA POLÍTICA DE COMPRAS RESPONSABLE

3.1. POLÍTICA DE PROCEDEMENTOS

 •  Manter a continuidade do abastecemento.
 •  Evitar duplicidades, desperdicios ou obsolescencias dos bens e servizos adquiridos.
 •  Manter os niveis de calidade dos produtos e servizos.
 • Verificar o cumprimento do establecido nos contratos, especialmente no relacionado con prazos de entrega, cantidades e calidades.

3.2. POLÍTICA DE PROVEDORES

 • Esixir de todos os provedores o cumprimento da normativa vixente, especialmente no relativo ao traballo infantil, a discriminación de calquera tipo e o respecto aos dereitos dos seus empregados.
 • Incluír entre os criterios múltiples de avaliación de ofertas o cumprimento de estándares de calidade e respecto ao medio ambiente.
 • Procurar o cumprimento, por parte da Mutua, das condicións establecidas nos contratos, especialmente no relativo a prazos de pagamento dos bens e servizos contratados.

3.3. POLÍTICA DE AFORROS

 • Promover accións de redución ou eliminación de custos, adicionais ao prezo do ben ou servizo adquirido.
 • Promover incrementos de valor ou prestacións do ben ou servizo adquirido.

3.4. POLÍTICA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE COMPRAS

 • Promover sistemas de información de Compras que permitan:
  • Unha comunicación áxil entre clientes internos, departamentos que interveñan no proceso de Compras e provedores, que elimine ou reduza ao máximo o consumo de papel.
  • A automatización da xestión dos procesos, que reduza ao máximo a realización e o almacenamento de documentación escrita.
  • A análise dos gastos realizados, para o establecemento de medidas correctoras e de aforro.

4. PUBLICIDADE DA POLÍTICA DE COMPRAS RESPONSABLE

Fraternidad-Muprespa considera que, para garantir a confianza e a competitividade, esta política de compras responsable debe ser coñecida por todos os sectores implicados nesta, e especialmente polos provedores, actuais ou potenciais.

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Puntos: -1

You voted ‘down’