Cantidade a tanto alzado

Prestación económica non periódica, que se paga dunha soa vez, polas continxencias e situacións de necesidade determinadas regulamentariamente (lesións permanentes non invalidantes, incapacidade permanente parcial, indemnización especial a tanto alzado por falecementos a causa de accidentes de traballo ou enfermidades profesionais, etc).