CCC

Código de Conta de Cotización - CCC

 

 

 

 

O código de conta de cotización das empresas é un código numérico que a Tesouraría Xeral da Seguridade Social asigna aos empresarios e demais suxeitos responsables do pagamento de cotas ao Sistema da Seguridade Social. Correspóndese cos antigos números patronais e de inscrición.

 

 

Este código de 11 díxitos caracterízase por ter a seguinte estrutura:

  • Os 2 primeiros díxitos corresponden ao código da provincia. En caso de ser menor que 10 incluirase un cero á esquerda, por exemplo, se o código pertence a unha empresa situada en ÁLAVA, cuxo código de provincia é 1, os primeiros dous díxitos do código de conta de cotización serán 01.
  • Os 9 seguintes díxitos corresponden ao número de cotización con 7 díxitos, aos que se lle engaden 2 díxitos de control, que permiten comprobar que o número introducido é correcto.


CCC de exemplo:

 

(provincia)

(num. cotización)

(control)

 

01

1234567

42

O código de cotización (cando se lle solicite) sempre será introducido sen espazos, barras, puntos, comas ou calquera outro carácter. Ex.: 01123456742.