Prestación por incapacidade permanente

A Incapacidade Permanente é a situación do traballador que, tras estar sometido ao tratamento prescrito e despois de ser dado de alta medicamente, presenta reducións anatómicas ou funcionais graves, susceptibles de determinación obxectiva e previsiblemente definitivas, que diminúan ou anulen a súa capacidade laboral

Fraternidad Muprespa Enfermedad Permanente

Esta situación dá pé a unha prestación económica por parte de Fraternidade-Muprespa que ten por obxecto cubrir a falta de ingresos do traballador, cuxa contía e duración varía en función do grao de incapacidade.

Lesións permanentes non invalidantes

Prestación que consiste nunha indemnización a prezo fixado que a Seguridade Social recoñece aos traballadores que sufran lesións, mutilacións e deformidades causadas por accidentes de traballo ou enfermidades profesionais, que sen chegar a constituír unha incapacidade permanente, supoñan unha diminución da integridade física do traballador, sempre que aparezan recollidas no baremo establecido para o efecto.

Esta prestación está incluída dentro da acción protectora do Réxime Xeral da Seguridade Social e dos Réximes Especiais Agrario, Traballadores do Mar, Traballadores Autónomos e da Minaría do Carbón.

Incapacidade permanente parcial

É aquela que, sen alcanzar o grao de total, ocasiona ao traballador unha diminución non inferior ao 33% no rendemento normal da súa profesión habitual, sen impedirlle a realización das tarefas fundamentais desta.

A prestación económica por incapacidade permanente parcial consiste no pagamento dunha indemnización única, a prezo fixado, equivalente a 24 mensualidades calculadas coa base reguladora diaria que servise para determinar a prestación por incapacidade temporal.

Incapacidade permanente total

É aquela situación que inhabilita o traballador para a súa profesión habitual pero pode dedicarse a outra distinta.

A prestación económica por incapacidade permanente total consiste nunha pensión vitalicia mensual, equivalente ao 55% da súa base reguladora anual, incrementada no 20% ata alcanzar o 75% da devandita base se o traballador é maior de 55 anos e non traballa.

Esta prestación pode ser substituída excepcionalmente por unha indemnización a tanto alzado, cando o beneficiario sexa menor de 60 anos.

Incapacidade permanente absoluta

É aquela que inhabilita o traballador para a realización de calquera profesión ou oficio.

Corresponderalle unha pensión vitalicia equivalente ao 100% da súa base reguladora anual.

Grande invalidez

É cando o traballador incapacitado permanente, necesita a asistencia doutra persoa para os actos máis esenciais da vida.

Correspóndelle unha pensión vitalicia que se obtén aplicando á base reguladora a porcentaxe correspondente á incapacidade permanente total ou absoluta, incrementada cun complemento.

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Puntos: 0

You voted ‘down’