Sistema especial d'empleats de la llar

Règim d'empleats de la llar

El Règim especial d'empleats de la llar es va integrar en el Règim general de la Seguretat Social amb data d'efectes 1 de gener de 2012, i desenvolupa la protecció per incapacitat temporal per contingències professionals i comunes.

Sota la seva cobertura, empara la relació laboral especial del servei de la llar familiar, que concertén el seu titular, com a ocupador, i l'empleat que, dependentment i per compte d'aquell, presta serveis retribuïts en l'àmbit de la llar familiar. Aquests serveis són les diverses modalitats de les tasques domèstiques, així com la direcció o la cura de la llar en conjunt o d'algunes de les seves parts, la cura o l'atenció dels membres de la família o de les persones que formen part de l'àmbit domèstic o familiar i altres feines que es desenvolupin i que formin part del conjunt de tasques domèstiques, com ara les de guarderia, jardineria, conducció de vehicles i altres d'anàlogues.

Prestacions econòmiques

En el cas d'empleats de la llar que treballin menys de 60 hores al mes per a un mateix ocupador i que hagin acordat responsabilitzar-se de l'ingrés de les seves quotes, serà requisit necessari per accedir a les prestacions estar al corrent de l'ingrés de les quotes la Seguretat Social.

 

Accident laboral i malaltia professional::

 
  Base Reguladora   Base de cotitz. AL mes anterior a baixa dividida entre 30
  Quantia subsidi IT   75% de la base reguladora
  Inici del pagament   Des de l'endemà a la baixa
  Modalitad   Pagament directe
  Responsable de pagament   Mútua

 

Malaltia comuna i accident no laboral::

  Base reguladora   Base de cotitz. CC mes anterior a baixa dividida entre 30
  Pagament dies de baixa   d'1 a 3 4 a 8 9 a 20 21 i més
  Quantia % base reguladora   No escau 60%   75%
  Modalitat     Pagament directe
  Responsable de pagament     Ocupador Mútua

Risc per a l'embaràs o la lactància natural

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes estableix que la prestació econòmica per risc durant l'embaràs i la lactància natural tindran la naturalesa de prestació derivada de contingències professionals..

La prestació econòmica tracta de cobrir la pèrdua d'ingressos que s'hi produeix quan la treballadora és declarada en situació de suspensió del contracte de treball per risc durant l'embaràs, en els supòsits en què, havent de canviar de lloc de treball o d'activitat per un altre de compatible amb el seu estat, aquest canvi no resulti tècnicament o objectivament possible o no es pugui exigir raonablement per motius justificats.

 

Prestació:

 
  Base reguladora   Base de cotiz. A.T. mes anterior a baja dividida entre 30
  Quantia subsidi IT   100% de la base reguladora
  Inici del pagament   Embaràs Lactància
Des de la fi de la suspensió Des de la fi de la maternitat
  Modalitat   Pagament directe
  Responsable de pago   Mútua

Cura de menors afectats de càncer o malaltia greu

El 23 de desembre del 2010 es va incorporar, en la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2011, una nova prestació econòmica per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu i que encomana a les mútues el seu reconeixement, gestió i pagament.

Està destinada als progenitors, adoptants o acollidors quan ambdós treballin i hagin de reduir la jornada de treball almenys en un 50% per a la cura del menor afectat per càncer o una altra malaltia greu que requereixi ingrés hospitalari de llarga durada i tractament continuat de la malaltia.

Cal acreditar que el menor pateix càncer o una altra malaltia greu i que és necessària la cura directa, contínua i permanent del menor durant el temps d'hospitalització i el tractament continuat de la malaltia.

  Base reguladora   Base de cotitz. AL mes anterior a baixa dividida entre 30
  Quantia subsidi IT   100% de la base reguladora
  Inici del pagament   Des de l'inici de reducció de jornada
  Modalitat   Pagament directe
  Responsable de pagament   Mútua
¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: 0