Prestaciones especiales y asistencia social

Prestacions especials i assistència social

Les prestacions especials són ajuts econòmics a fons perdut destinats a completar les prestacions reglamentàries que la Seguretat Social disposa per als treballadors que han sofert un accident de treball o una malaltia professional i que, per les seves circumstàncies personals, econòmiques o familiars es troben en una situació de necessitat considerable (en cas de defunció del treballador, aquests ajuts s'estenen al cònjuge, als ascendents, als descendents i a altres parents per consanguinitat o afinitat).

Fraternidad Muprespa Especiales

Els ajuts econòmics que, a títol d'exemple, es poden sol·licitar són els següents:

  • Despeses de l'acompanyant de lesionats hospitalitzats.
  • Adaptació de l'habitatge en cas d'invalidesa.
  • Adaptació del vehicle en cas d'invalidesa.
  • Cursos de formació i readaptació laboral.
  • Ajut de guarderia o d'estudis per a fills.
  • Assistència domiciliària al lesionat.
  • Despeses de repatriació en cas de defunció.

Fraternidad-Muprespa disposa d'un pressupost anual per satisfer les sol·licituds de prestacions especials que es rebin.

Les sol·licituds d'ajuda seran avaluades i resoltes per la Comissió de Prestacions Especials, que és un òrgan paritari amb representació dels empresaris associats i dels treballadors protegits i vinculats a les centrals sindicals amb més representativitat.

Les prestacions especials les pot sol·licitar el treballador mateix, els familiars, els representants dels treballadors de l'empresa o l'empresa mateixa mitjançant el formulari següent.[FED]