Trabajadores por Cuenta Propia Autónomos: Coberturas

Traballadores Por Conta Propia Autónomos: Coberturas

Cuberta

Enténdese por traballador por conta propia ou autónomo, aquel que realiza de forma habitual, persoal e directa unha actividade económica a título lucrativo, sen suxeición por ela a contrato de traballo e aínda que utilice o servizo remunerado doutras persoas, sexa ou non titular de empresa individual ou familiar. E presúmese, salvo proba en contrario, que no interesado concorre a condición de traballador por conta propia ou autónomo se este ostenta a titularidade dun establecemento aberto ao público como propietario, arrendatario, usufrutuario ou outro concepto análogo.

Dentro do Réxime Especial de Traballadores Autónomos considéranse ademais os seguintes casos especiais (máis información)

  • Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios (COGOMELO), pola Lei 18/2007, de 4 de xullo, e con efectos dende 1 de xaneiro de 2008.
  • Traballadores autónomos economicamente dependentes (TRADE), segundo Capítulo III do Título II da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do estatuto do traballo autónomo.

A entrada en vigor do Estatuto do traballo autónomo (máis información Enlace a ficha de descarga) permitiu regular a actividade de millóns de traballadores por conta propia, que viron recoñecidos un conxunto de dereitos individuais e colectivos, así como a mellora do nivel de protección social.

A continuación se detallan las distintas coberturas, voluntarias y obligatorias, a las que tienen acceso cada tipo de trabajador autónomo. Una versión reducida y sintética de estas coberturas la puede ver en forma de tabla

Opcións voluntarias e obrigatorias para a adhesión a unha mutua de accidentes

Autónomos tradicionais ou clásicos (Disposición Adicional 3ª, punto 1.)  
Continxencias Profesionais (Accidente de Traballo e Enfermidades Profesionais) Opción VOLUNTARIA (Dende 2004)
Prestación Económica de Incapacidade Temporal por Continxencias Comúns (Enfermidade Común ou Accidente non Laboral) Opción OBRIGATORIA (A partir de 1-1-2008)
Autónomos económicamente dependientes (TRADE)  
Continxencias Profesionais (Accidente de Traballo e Enfermidades Profesionais) Opción OBRIGATORIA (A partir de 1-1-2008)
Prestación Económica de Incapacidade Temporal por Continxencias Comúns (Enfermidade Común ou Accidente non Laboral) Opción OBRIGATORIA (A partir de 1-1-2008)
Autónomos que realizan actividades con maior risco de sinistralidade  
Continxencias Profesionais (Accidente de Traballo e Enfermidades Profesionais) Opción OBRIGATORIA (Pendente de desenvolvemento regulamentario)
Prestación Económica de Incapacidade Temporal por Continxencias Comúns (Enfermidade Común ou Accidente non Laboral) Opción OBRIGATORIA (A partir de 1-1-2008)
Sistema Especial de Traballadores Agrarios por Conta Propia  
Cobertura de Incapacidade, Morte e Supervivencia Continxencias Profesionais. I.M.S. Opción OBRIGATORIA
Cobertura de Continxencias Comúns. Opción OBRIGATORIA
Prestación Económica de Incapacidade Temporal por Continxencias Comúns e Continxencias Profesionais (Mellora). Opción VOLUNTARIA
Coa Lei 20/2007 do 11 de xullo e o punto 3, da Disposición adicional terceira, a cobertura de Incapacidade Temporal de Continxencias Comúns e a correspondente a Continxencias Profesionais seguirá sendo voluntaria, non así o risco grave (Incapacidade, Morte e Supervivencia) que segue sendo obrigatorio para as continxencias profesionais.

Fillos de Autónomos menores de 30 anos

Co novo Estatuto, os autónomos teñen a posibilidade de contratar como traballadores asalariados os fillos menores de 30 anos.

Cobertura de continxencias comúns (obrigatoria)

Réxime Especial de Traballadores por conta propia ou Autónomos (RETA)
Base mínima (mes) 932,70 € 992,10 € (**)
Base máxima (mes) 3.803,70 € 2.023,50 € (**)
Tipo por Continxencias Comúns 29,80% (29,30% se ademais ten cobertura cese de actividade) 26,50% cando non teña cuberta a IT (no caso de pluriactividade)
(**) Traballadores con 48 anos ou máis a 01/01/2018, poderá optar por unha base de cotización entre 992,10 € e 2.023,50 € /mensuais

Os traballadores incluídos neste Réxime Especial sen opción ás continxencias derivadas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, efectuarán unha cotización adicional equivalente ao 0,10%, aplicado sobre a base de cotización elixida, para o financiamento das prestacións por risco de embarazo e risco durante a lactación natural. O tipo de cotización para a protección por cesamento de actividade será o 2,80 por cento.

Sistema Especial de Traballadores Agrarios por conta propia (SETA)  
Base mínima (mes) 932,70 € e 1.103,70 €
Base máxima (mes) 3.803,70 €
Tipo por Continxencias Comúns (sen I.T.)

18,75% (s/ base mínima RETA)

26,50% (s/ exceso base mínima RETA)

Mejora Voluntaria I.T. 3,30% o (2,80% si además tiene cobertura cese de actividad o contingencia profesional)

Os traballadores incluídos neste Réxime Especial que non optasen pola cobertura das continxencias derivadas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, efectuarán unha cotización adicional equivalente ao 0,10%, aplicado sobre a base de cotización elixida, para o financiamento das prestacións de risco durante embarazo e risco durante a lactación natural.

Cobertura de accidentes de traballo o cesamento de actividade

Os traballadores incluídos no RETA ao darse de alta na Seguridade Social, han de cubrir as Continxencias Profesionais coa mesma Mutua Colaboradora coa Seguridade Social coa que opte ou optase no seu día para a xestión da prestación económica de Incapacidade Temporal por Continxencias Comúns.

Os traballadores que non optasen aínda pola cobertura de Continxencias Profesionais, poderán acollerse transcorrido un ano natural dende a alta, previa solicitude por escrito antes do l de outubro de cada ano, producindo efectos o 1 de xaneiro do ano seguinte.

Os traballadores autónomos que cumpran os requisitos establecidos na Lei para o nacemento do dereito á protección, deberán solicitar á mesma Mutua Colaboradora coa Seguridade Social coa que teñan cuberta a protección dispensada ás continxencias derivadas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, o recoñecemento do dereito á protección por cesamento de actividade.(máis información) (máis información)