Prestación por cese de actividad

Prestación por cesamento de actividade

Normativa

Modificacións:

 • Ley 10/2011 – Disposición adicional segunda.

Protección por cesamento de actividade dos traballadores autónomos.

Modifícase o último parágrafo da alínea 1 do artigo 7 da Lei 32/2010, do 5 de agosto, pola que se establece un sistema específico de protección por cesamento de actividade dos traballadores autónomos, que queda redactada da seguinte forma:

O devandito recoñecemento supoñerá o nacemento do dereito ao gozo da correspondente prestación económica, a partir do primeiro día do mes inmediatamente seguinte a aquel en que se produciu o feito causante do cesamento de actividade. Cando o traballador autónomo economicamente dependente finalice a súa relación co cliente principal, para ter dereito ao gozo da prestación, non poderá ter actividade con outros clientes a partir do día en que inicie o cobramento da prestación.

 • Ley 35/2014 – Disposición final segunda.
 • Ley 25/2015, de 28 de julio – Disposición final sexta.
 • Ley 31/2015, de 9 de Septiembre – 1º- 8.
 • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. (Art. 327 a 346)

Prazos

* Prazo para que os autónomos en alta a 1 de xaneiro de 2015 opten por manter ou renunciar á cobertura de cesamento de actividade.

A resolución resulta de aplicación aos traballadores por conta propia ou autónomos en situación de alta que xa se encontrasen en alta no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar o 31 de decembro de 2014 e tivesen concertada nesa data a cobertura por cesamento de actividade de forma obrigatoria.

Sempre e cando non exercesen xa o dereito de opción durante o ano 2015, poderán optar por renunciar á cobertura por cesamento de actividade ata o 30 de setembro de 2015, fixándose como data de efectos o día primeiro do mes seguinte á data da solicitude.

As solicitudes presentadas a partir do 1 de outubro dese mesmo ano terán como data de efectos do cambio de cobertura o 1 de xaneiro de 2016.

Para aqueles traballadores por conta propia ou autónomos que solicitasen a renuncia nun momento anterior a esta resolución, e así conste fidedignamente, a data de efectos será a do día primeiro do mes seguinte á data da solicitude.

Obxeto da protección

A protección Cesamento de Actividade dos Traballadores Autónomos (en diante protección CATA) ten por obxecto protexer o traballador autónomo que, por motivos alleos á súa vontade, cesa totalmente na súa actividade laboral de forma temporal ou definitiva.

Esta nova protección supón un avance no proxecto de lograr a equidade co nivel de protección dispensado ao traballador por conta allea.

Persoas protexidas

Os traballadores incluídos no réxime especial dos traballadores por conta propia ou autónomos, traballadores por conta propia agrarios, os traballadores autónomos economicamente dependentes e os traballadores por conta propia, ou armador asimilado, incluídos no réxime especial dos traballadores do mar, que voluntariamente optaran por cotizar para esta continxencia.

Acción protectora

O sistema de protección por cesamento de actividade comprende as prestacións seguintes:

Contía: a contía da prestación calcularase como o 70% da base reguladora media cotizada durante os 12 meses continuados e inmediatamente anteriores ao cesamento de actividade. En función do número de fillos que o autónomo teña o seu cargo, estableceranse contías mínimas (80|107% IPREM) e máximas (175|200|225% IPREM) da prestación CATA.

No réxime especial dos traballadores do mar, a base reguladora calcularase sobre a totalidade da base de cotización por esta continxencia, sen aplicación dos coeficientes correctores de cotización e, ademais, os períodos de veda obrigatoria aprobados pola autoridade competente non se terán en conta para o computo do período de 12 meses continuados e inmediatamente anteriores á situación legal de cesamento de actividade, sempre e cando neses períodos de veda non se percibise a prestación por cesamento de actividade.

Duración: a duración da prestación CATA determinarase en función da idade do solicitante e dos períodos de cotización efectuados dentro dos 48 meses anteriores á situación legal de cesamento de actividade (polo menos 12 meses deben ser continuados e inmediatamente anteriores ao cesamento) conforme a seguinte escala:

 

Duración da prestación

Período de cotización (meses cotizados a CATA)

 

12-17 m

18-23 m

24-29 m

30-35 m

36-42 m

43-47 m

Máis de 47 m

(Solicitante < de 60 anos)

2 meses

3 meses

4 meses

5 meses

6 meses

8 meses

12 meses

(Solicitante > de 60 años)

2 meses

4 meses

6 meses

8 meses

10 meses

12 meses

 

Aqueles que teñan dereito á prestación por cesamento de actividade, e acreditaran un pendente de cobramento de polo menos seis meses, poderán percibir dunha soa vez o importe da prestación, cando acrediten que van realizar unha actividade profesional como autónomos ou destinen o 100% do importe para realizar unha achega ao capital social dunha entidade mercantil nova ou constituída no prazo máximo de 12 meses antes da achega, sempre que vaian ter o control efectivo desta, e para exercer nela unha actividade profesional, encadrados como traballadores por conta propia.

 • O aboamento da cotización de Seguridade Social, por continxencias comúns, ao réxime correspondente.
 • Medidas de formación, orientación profesional e promoción da actividade emprendedora dos autónomos beneficiarios deste.

As dúas primeiras prestacións serán satisfeitas polos órganos xestores mentres que a terceira sempre será dispensada polo Servizo Público Estatal de Emprego (SEPE) ou o Instituto Social da Mariña (ISM).

O recoñecemento do dereito pola Mutua supoñerá o gozo da correspondente prestación económica a partir do primeiro día do mes inmediatamente seguinte a aquel no que se produciu o feito causante do cesamento de actividade.

Requisitos

O acceso á protección CATA recoñecerase aos autónomos que cumpran os seguintes requisitos:

 • Non estar a traballar por conta propia ou allea.
 • No momento inmediatamente anterior a cesar na actividade:
  • Estar afiliado e en situación de alta.
  • Ter cubertas as continxencias profesionais no Réxime Especial correspondente.
 • Ter solicitado a baixa no réxime especial correspondente a causa do cesamento de actividade.
 • Que transcorresen, polo menos, 18 meses dende o último recoñecemento de protección CATA.
 • Ter cotizado, pola cobertura de cesamento de actividade, un período mínimo de 12 meses continuados e inmediatamente anteriores á situación legal de cesamento.
 • Non estar a gozar de ningunha pensión nin prestación da Seguridade Social, agás que estas tivesen sido compatibles co traballo que deu lugar á protección CATA.
 • Non ter feito a idade ordinaria para causar dereito a pensión contributiva de xubilación, agás que o traballador non tivese acreditado o período de cotización mínimo.
 • Acharse ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social. Non obstante, se na data de cesamento de actividade non se cumpre este requisito, invitarase ao pagamento ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de 30 días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á protección.
 • Se a actividade fose desenvolvida nun establecemento público, esixirase o peche deste durante a percepción da prestación (agás en certos supostos).
 • Se o traballador por conta propia ou autónomo tivese un ou máis traballadores ao seu cargo será requisito que dese cumprimento das garantías, obrigas e procedementos regulados na lexislación laboral respecto dos seus asalariados.
 • Encontrarse en situación legal de cesamento de actividade e acreditar activa dispoñibilidade para a reincorporación ao mercado de traballo, a través das actividades formativas, de orientación profesional e de promoción da actividade emprendedora a través do Servizo Público de Emprego ou, se é o caso, o Instituto Social da Mariña.

Situacións legais de cesamento de actividade

Encontraranse en situación legal de cesamento de actividade todos aqueles autónomos que, por causas alleas á súa vontade, cesen totalmente no exercicio da súa actividade debido a algún dos seguintes motivos:

Supostos xerais

 • Motivos económicos, técnicos, produtivos ou organizativos que impiden proseguir coa actividade:
  • Perdas económicas: Perdas derivadas do desenvolvemento da actividade nun ano completo, superiores ao 10 por cento dos ingresos obtidos no mesmo período, excluído o primeiro ano de inicio da actividade.
  • Ejecuciones y concursos: Ejecuciones judiciales o administrativas tendentes al cobro de las deudas reconocidas por los órganos ejecutivos, que comporten al menos el 30 por ciento de los ingresos del ejercicio económico inmediatamente anterior. La declaración judicial de concurso que impida continuar con la actividad, en los términos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
  • Pérdida de licencia: Pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un requisito para el ejercicio de la actividad económica o profesional y no venga motivada por la comisión de infracciones penales. Perda de licenza: Perda da licenza administrativa, sempre que esta constitúa un requisito para o exercicio da actividade económica ou profesional e non veña motivada pola comisión de infraccións penais.
 • Forza maior que determine o cesamento, temporal ou definitivo, da actividade.
 • Perda definitiva de licenza administrativa, sempre que esta constitúa un requisito para o exercicio da actividade.
 • Violencia de xénero determinante do cesamento, temporal ou definitivo, da actividade.
 • Divorcio ou acordo de separación matrimonial nos supostos en que o autónomo divorciado ou separado exercese funcións de axuda familiar no negocio do seu ex-cónxuxe ou da persoa que se separou.
 • MMorte, incapacidade ou xubilación do cónxuxe titular do negocio con quen realizaba funcións de axuda familiar.

Supostos específicos do traballador autónomo economicamente dependiente

 • Terminación da duración contractual, obra ou servizo.
 • Incumprimento contractual grave do cliente.
 • Rescisión da relación contractual do cliente por causa xustificada.
 • Rescisión da relación contractual do cliente por causa inxustificada.
 • Morte, incapacidade ou xubilación do cliente.
 • A situación legal de cesamento de actividade establecida neste apartado será tamén de aplicación aos traballadores autónomos que carezan do recoñecemento de economicamente dependentes, sempre que a súa actividade cumpra as condicións establecidas no artigo 11 da Lei 20/2007, do 11 de xullo, pola que se aproba o Estatuto do traballo autónomo, e no artigo 2 do Real decreto 197/2009, do 23 de febreiro, polo que se desenvolve o Estatuto do traballo autónomo en materia de contrato do traballador autónomo economicamente dependente.

Socio traballador de cooperativa de traballo asociado

 • Aquellos que cesen involuntariamente en el cargo de consejero o administrador de la sociedad o en la prestación de servicios a la misma y la sociedad haya incurrido en pérdidas superiores al 10 por ciento de los ingresos derivadas del desarrollo de la actividad en un año completo, excluido el primer año de inicio de la actividad, o bien hayan disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital social.

Atención

* En ningún caso se considerará en situación legal de cesamento de actividade:

Aos traballadores autónomos economicamente dependentes que, tras cesar na súa relación co cliente e percibir a prestación de cesamento de actividade, volvan contratar co mesmo cliente nun prazo dun ano, a contar dende o momento que se extinguiu a prestación.

Aos socios traballadores ou aspirantes das cooperativas de traballo asociado que, tras cesar definitivamente na prestación de traballo, e polo tanto, na actividade desenvolvida na cooperativa, e ter percibido a protección CATA, volvan ingresar na mesma sociedade cooperativa nun prazo dun ano, a contar dende o momento en que se extinguiu a prestación.

Aos traballadores autónomos que exercían a súa actividade profesional conxuntamente con outros e que, tras cesar na súa actividade e percibir a protección CATA, volvan exercer a actividade profesional na mesma entidade nun prazo dun ano, a contar dende o momento en que se extinguiu a prestación.

Dereito de opción

Cando o dereito á protección CATA se extinga pola realización dun traballo por conta propia ou allea, o traballador autónomo poderá optar, no caso de que se lle recoñeza un novo dereito á protección, entre reabrir o dereito inicial polo período que lle restaba e as bases e tipos que lle correspondían, ou que se lle recoñeza o dereito á protección xerada polas novas cotizacións efectuadas.

No momento da solicitude, o autónomo poderá optar expresamente e por escrito polo dereito que pretende que lle sexa recoñecido. Se o autónomo non optase expresamente na solicitude por algún dos dereitos, a solicitude entenderase referida ao último dereito xerado.

A opción formulada expresamente ou por transcurso do prazo, será irrevogable e as cotizacións da protección CATA pola que non se tivese optado, non poderán computarse posteriormente para o recoñecemento de novo dereito.

Suspensión

O dereito á protección CATA suspenderase nos seguintes supostos:

 • Durante o período que corresponda por imposición de sanción por infracción leve ou grave que así o determine.
 • Durante o cumprimento de condena que implique privación de liberdade.
 • Durante o período de realización dun traballo por conta propia ou allea cuxa duración sexa inferior a 12 meses.
 • Durante os traslados de residencia ao estranxeiro, por períodos inferiores a 12 meses, orientados á busca ou realización de traballos, perfeccionamento profesional ou cooperación internacional. Do mesmo modo, tamén suspenderá o dereito á protección CATA a saída ocasional ao estranxeiro (máximo unha vez ao ano) por tempo inferior a 30 días naturais e sempre que estea previamente comunicada e autorizada pola Mutua.

O incumprimento dos requisitos indicados supoñerá a extinción do dereito.

A suspensión do dereito comportará a interrupción do aboamento da prestación e da cotización CATA por mensualidades completas, sen afectar o período da súa percepción, agás no suposto de sanción, no que o período de percepción se reducirá o tempo establecido pola sanción.

Extinción

O dereito á prestación e cotización CATA extinguirase:

 • Por esgotamento do prazo de duración da prestación.
 • Por imposición das sancións nos termos establecidos na LISOS.
 • Por realización dun traballo por conta propia ou allea durante un tempo igual ou superior a 12 meses, sempre que este xere un novo dereito á protección CATA como autónomo.
 • Por chegar á idade de xubilación ordinaria, agás cando non se reúnan os requisitos para acceder á pensión de xubilación contributiva.
 • Por recoñecemento de pensión de xubilación ou de incapacidade permanente, sen prexuízo do establecido na alínea dous do artigo 12.
 • Por traslado de residencia ao estranxeiro, agás nos casos en que sexa de aplicación a suspensión ou a exportación de prestacións conforme as normas da Unión Europea.
 • Por renuncia voluntaria ao dereito.
 • Por falecemento do autónomo.

Incompatibilidades

A percepción da prestación CATA é incompatible co traballo por conta allea e co traballo por conta propia, aínda que a súa realización non implique a inclusión obrigatoria nalgún Réxime Especial.

Será así mesmo incompatible coa obtención de pensións ou prestacións de carácter económico do sistema da Seguridade Social, agás que estas tivesen sido compatibles co traballo que deu lugar á protección CATA, así como coas medidas de fomento do cesamento de actividade reguladas por normativa sectorial para diferentes colectivos, ou as que puidesen regularse no futuro con carácter estatal.

Polo que se refire aos autónomos incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, a prestación por cesamento de actividade será incompatible coa percepción das axudas por paralización da frota.

Ademais das incompatibilidades previamente citadas, considérase incompatible a prestación CATA:

 • Coas prestacións por desemprego de nivel contributivo, subsidios, renda agraria e renda activa de inserción.
 • Con actividades de investigación ou cooperación retribuídas.
 • Co exercicio por elección ou designación para cargos públicos ou sindicais ou Altos Cargos da Administración retribuídos.
 • Con calquera outra situación que implique o dereito a percibir percepcións económicas de carácter público, como substitutivas das rendas deixadas de percibir polo cesamento na actividade.

Compatibilidades

A protección por cesamento de actividade será compatible:

 • Coas pensións ou prestacións de carácter económico da Seguridade Social que tivesen sido compatibles co traballo autónomo que orixinou a protección CATA, e coas prestacións de Seguridade Social por fillo a cargo.
 • Con bolsas ou axudas para a realización de cursos de formación profesional.
 • Coa indemnización que perciba o traballador autónomo dependente do seu cliente.
 • Coa realización de traballos agrarios por conta propia sen finalidade comercial levados a cabo en superficies dedicadas a hortos familiares para o autoconsumo, así como os dirixidos ao mantemento en boas condicións agrarias e ambientais previstos na normativa da Unión Europa para as terras agrarias [pendente de desenvolvemento regulamentario].

Xuridiscción competente

Os órganos xurisdicionais da orde social serán os competentes para coñecer das decisións do órgano xestor, relativas ao recoñecemento, suspensión, ou extinción das prestacións por cesamento de actividade, así como ao pagamento destas. Será requisito necesario para formular demanda que os interesados interpoñan reclamación previa ante o órgano xestor.

Quen xestiona a prestación?

Esta nova prestación é xestionada pola Mutua Colaboradora coa Seguridade Social coa que o traballador autónomo teña concertada a cobertura das continxencias profesionais.

Se o traballador autónomo tivese concertada a cobertura das continxencias profesionais co INSS ou o ISM o órgano xestor da protección CATA sería o Servizo Público Estatal de Emprego.

Cando optar por cubrir esta continxencia?

Os traballadores autónomos poderán optar pola cobertura das continxencias profesionais e a protección por cesamento de actividade ata o 30 de setembro de cada ano, con efectos dende o 1 de xaneiro do ano seguinte.

Canto custa cubrir esta continxencia?

No ano 2014, o tipo de cotización correspondente á protección por cesamento de actividade é do 2,20%, aplicable á base de cotización do autónomo. Os traballadores autónomos acollidos ao sistema de protección por cesamento na actividade terán unha redución de 0,5 puntos porcentuais na cotización pola cobertura de incapacidade temporal derivada de continxencias comúns.

En calquera caso, o tipo de cotización correspondente á protección por cesamento de actividade fixarase anualmente na Lei de presupostos xerais do Estado.