Protecció de dades personals

Protecció de dades personals

Estimat treballador protegit per Fraternidad-Muprespa:

A partir del 25 de maig de 2018 és de plena aplicació el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades.

Amb l’aprovació d’aquest Reglament europeu, es continua donant continuïtat a allò que estableix l’article 18.4 de la nostra Constitució en assenyalar que “la llei limitarà l’ús de la informàtica per garantir l’honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets”. Va ser la nostra carta magna, per tant, pionera en l’objectiu de poder estar en disposició d’una llei en matèria de protecció de la informació personal de cada ciutadà.

Podem afirmar que l’escenari que es presenta a partir del 25 de maig de 2018, data d’aplicació del Reglament UE 2016/679, no és completament nou, ja que des de Fraternidad-Muprespa hem establert les bases per a la posada en pràctica de les mesures d’índole tècnic i organitzatiu requerides per aquesta norma. Per tant, podem assegurar que ja complim els requeriments necessaris per a la salvaguarda de les teves dades personals.

Atesa la consideració de Fraternidad-Muprespa com a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, som conscients de l’especial atenció, sensibilització i culturització que el nostre personal ha d’assumir en relació amb les dades personals que tractem.

Des d’una primera anàlisi després de l’aprovació del Reglament europeu el 2016, continuem amb un estudi del seu contingut i una adaptació progressiva als seus requisits, tant pel que fa als drets de tots els interessats les dades dels quals tractem, com pel que fa a les obligacions que ens imposa com a entitat responsable del tractament.

En aquest sentit, el Reglament UE 2016/679 atribueix més garanties als ciutadans:

 • t’emparen nous drets.
 • Ampliem la informació que t’hem de facilitar sobre l’ús que fem de les teves dades personals, de manera que tindràs accés a les dades de contacte de la persona de la nostra entitat a la qual et podràs adreçar per a qualsevol assumpte relacionat amb les teves dades personals.

 • Reforcem el consentiment per poder fer ús de les teves dades.

 • Hem confeccionat nous acords per als nostres proveïdors, els denominats “contractes d’encarregat de tractament”.

Al llarg de les següents qüestions que formulem i responem, et volem oferir una senzilla guia sobre el tractament de les teves dades personals i la manera en què complim les obligacions que ens marca la legislació. Així mateix, la nostra filosofia de digitalització de tots els canals de servei i accés ens han portat a desenvolupar fórmules d’exercici dels drets que t’assisteixen, en un context plenament digital.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Fraternidad-Muprespa, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, núm. 275, amb CIF G82287228 i domicili social a la plaça Cánovas del Castillo, núm. 3, 28014, Madrid.

Qui és el delegat de Protecció de Dades de Fraternidad-Muprespa?

El Sr. Jorge Vidal Sanz, director del Departament de Seguretat de Sistemes d’Informació de Fraternidad-Muprespa, amb domicili de notificacions a la plaça Cánovas del Castillo, 3, 28014, Madrid.

Com hem obtingut les teves dades personals?

Fraternidad-Muprespa rep les teves dades personals periòdicament, en formats automàtics remesos per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l’Institut Nacional de la Seguretat Social i dels Serveis Públics de Salut de cadascuna de les comunitats autònomes.

Addicionalment, Fraternidad-Muprespa rep les teves dades de les empreses o assessories laborals que tinguin encarregada la gestió dels recursos humans quan aquestes emplenen el volant de sol·licitud d’assistència sanitària en els casos d’accidents laborals.

Així mateix, Fraternidad-Muprespa obté les teves dades quan et persones als nostres centres administratius i assistencials i als llocs d’admissió i gestors de prestacions, aportes les teves dades per a l’emplenament del qüestionari de sol·licitud d’assistència, sol·licitud del pagament directe, sol·licitud de prestacions econòmiques de diferent naturalesa o qualsevol altre tràmit dins dels inclosos en les prestacions de Seguretat Social.

Fraternidad-Muprespa obté i tracta les teves dades en els processos d’assistència sanitària que duu a terme per a la cobertura de les prestacions sanitàries per contingències professionals, bé en l’àmbit ambulatori –consultes i tractaments– o bé en l’àmbit hospitalari. També recull les teves dades de salut en el procés de seguiment i control de les baixes per incapacitat per contingències comunes. Aquestes dades poden ser obtingudes bé directament per Fraternidad-Muprespa, bé per centres sanitaris concertats amb què Fraternidad-Muprespa té establerts contractes d’encarregat del tractament.

En aquest darrer cas, quan ens referim  a les dades de salut, estem referint-nos a dades especialment protegides i sotmeses a mesures de seguretat addicionals.

Finalment, Fraternidad-Muprespa obté les teves dades de manera telemàtica quan les facilites a través de qualsevol dels formularis web que esmentem més endavant, als nostres portals web.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El tractament de les teves dades és necessari per al compliment de les obligacions establertes per les normes següents:

 • Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, de col·laboració de les mútues amb la Seguretat Social.

 • Reial decret 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

 • Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.

 • Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei general de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

Com a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, Fraternidad-Muprespa ha de conservar les teves dades personals en virtut de la relació legal de col·laboració amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, i aquest és el motiu pel qual se sol·liciten i tracten les teves dades personals. 

La negativa a facilitar les teves dades personals impedeix l’accés a les prestacions econòmiques i sanitàries a què tens dret partint de la legislació de Seguretat Social, en cas d’incapacitat temporal, invalidesa i altres prestacions addicionals com cessament d’activitat de treballadors autònoms, cura de menors malalts greus o baixes per risc durant l’embaràs o la lactància.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Fraternidad-Muprespa es limitarà a sol·licitar-te les dades estrictament necessàries i es faran servir dades per a les finalitats següents:

 • Atenció sanitària, restabliment de la salut o recuperació del pacient i servei de telemedicina. L’aportació de les dades personals amb aquesta finalitat té caràcter obligatori per aconseguir els objectius com a mútua col·laboradora
 • Gestió de les prestacions encomanades a Fraternidad-Muprespa com a mútua col·laboradora i que estan incloses en la Llei general de Seguretat Social i les seves normes de desenvolupament.

 • Selecció de candidats que optin a llocs de treball a Fraternidad-Muprespa.

 • Tractament de reclamacions i queixes.

 • Gestions derivades de l’emplenament dels formularis que estan publicats al web de Fraternidad-Muprespa i que, a tall il·lustratiu, indiquem a continuació:

A més, trobareu diversos formularis en ocasió de la celebració d’esdeveniments, jornades o tallers que es publiquen al web de Fraternidad-Muprespa i permeten el registre en línia.

 

Entenem que acceptes les condicions establertes a cada formulari de recollida de dades anteriorment indicat si marques la casella corresponent i prems el botó “ACCEPTAR” que es troba als formularis. Específicament, amb la comunicació d’aquestes dades, consents i autoritzes:

 • La recepció de butlletins i comunicacions remesos des de Fraternidad-Muprespa que contenen propostes de millora i/o prevenció de salut laboral i informació relacionada amb el sector de les mútues, la Seguretat Social, la salut i la tecnologia.

 • La confecció de perfils partint de les comunicacions que emetem i que, partint de la teva resposta, ens permeten millorar les comunicacions que enviem.

A quins destinataris comunicarem les teves dades?

Fraternidad-Muprespa comunicarà les teves dades, en els supòsits previstos en la legislació vigent, a les administracions i els organismes públics següents:

Comunicarem les teves dades a algun tercer diferent dels esmentats abans?

Les teves dades no seran comunicades a cap tercer sense la teva autorització prèvia i expressa, excepte en els casos en què el tractament sigui necessari per complir una obligació legal. Més concretament, quan per a la correcta prestació dels serveis que Fraternidad-Muprespa està obligada a facilitar s’hagi de lliurar a algun proveïdor qualsevol dada identificativa, es farà sense cap connexió amb la resta de les disponibles per la Mútua i prèvia signatura del contracte corresponent, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Reglament UE 2016/679.

Durant quant de temps conservem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran, partint de la normativa estatal actualment existent, durant almenys cinc anys des de la data d’alta en cada procés assistencial. Aquest termini s’estén en funció de la normativa sanitària específica de cada comunitat autònoma.

No obstant això, les dades romandran en situació de bloqueig durant els terminis que determina la normativa especificada abans, a fi de poder atendre les responsabilitats que es poguessin generar. Un cop transcorreguts aquests terminis, se suprimiran, tret que l’interessat n’hagi autoritzat el tractament per a finalitats concretes per un termini superior.

Quins són els teus drets quan ens facilites les dades?

 • Accedir a les teves dades personals per obtenir confirmació de si estem tractant les teves dades personals.
 • Sol·licitar-nos la rectificació de les teves dades inexactes o incorrectes.
 • Sol·licitar la supressió de les teves dades quan aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades, és a dir, rebre les teves dades personals en un suport digital per poder enviar-les a una altra entitat.
 • Retirar el consentiment que ens has prestat per al tractament de les teves dades, en qualsevol moment.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, cas en què es conserven per al possible exercici de reclamacions per part de l’interessat.
 • Oposar-te al tractament de les teves dades.

En qualsevol cas, Fraternidad-Muprespa és una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social i el tractament que realitza de les teves dades està descrit i obligat per la Llei, per la qual cosa alguns drets no tenen una aplicació directa. Posarem un exemple: mensualment la Tresoreria General de la Seguretat Social remet un fitxer a cada mútua amb les dades dels treballadors de les seves les empreses associades a cada mútua per gestionar les seves prestacions, les seves baixes per contingència professional o comuna, el control de les deduccions de les empreses per “pagament delegat”, etc. En aquest exemple, aquestes dades són necessàries per al funcionament del Sistema de la Seguretat Social, i sobre aquestes no es pot exercir el dret d’oposició o supressió.

Com pots exercir els teus drets?

Pots exercir els drets esmentats abans, juntament amb una còpia d’un document que acrediti la teva identitat, davant del delegat de Protecció de Dades de Fraternidad-Muprespa, les dades de contacte del qual hem incorporat en la qüestió sobre aquesta figura.

De la mateixa manera, t’informem que tens dret a formular reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Com protegeix Fraternidad-Muprespa les teves dades personals?

Fraternidad-Muprespa, des de l’any 2007, manté implantat un sistema de gestió de seguretat de la informació (SGSI) d’acord amb la norma UNE-ISO/IEC 27001:2014. Aquest SGSI ha estat auditat i certificat novament l’abril del 2018 per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació, AENOR.

El SGSI que mantenim a la nostra entitat inclou totes les aplicacions i els serveis informàtics desenvolupats per Fraternidad-Muprespa, incloent-hi, entre d’altres, les aplicacions de medicina assistencial i la història clínica electrònica.

La nostra entitat acredita el compliment de les mesures tècniques i organitzatives exigides pel Reglament UE 2016/679. En mantenir en vigor el certificat del SGSI, estem garantint adequat sistema de gestió reconegut per un estàndard internacional.

Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics

Para que los visitantes del sitio web tengan la posibilidad de evitar que Google Analytics utilice sus datos, hemos desarrollado el Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics para el JavaScript de Google Analytics (ga.js, analytics.js y dc.js).

Si desea beneficiarse de dicha opción, descargue e instale el complemento para el navegador específico que utilice. El complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics se ha diseñado para que sea compatible con Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox y Opera. Para que el complemento funcione, debe poder cargarse y ejecutarse correctamente en el navegador. En el caso de Internet Explorer, deben habilitarse las cookies de terceros. Obtenga más información sobre la inhabilitación y sobre cómo instalar correctamente el complemento para navegadores.