Prestación por cuidado a menores

Haurrak zaindu hobari

2010eko abenduaren 23an 2011. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legea argitaratu zen BOEn eta bertan minbiziak edo gaixotasun larriek eragindako adingabekoak zaintzeko prestazio ekonomiko berria jaso zen, 2011ko urtarrilaren 1ean indarrean sartuko zena eta Mutualitateak aitorpenaren, kudeaketaren eta ordainketaren erantzule egiten zituena.

menores muprespa

Laguntzaren xedea interesatuek lanaldia murriztu behar izateagatik eta horren ondoriozko soldata gutxitzearekin jasaten duten diru-sarreraren galera konpentsatzea da, minbizia edo gaixotasun larriak dituzten beren karguko seme-alabak edo adingabekoak zuzenean, modu jarraian eta iraunkorrean zaindu behar izateagatik ospitaleratze-garaian eta ondorengo tratamenduan.

2011ko uztailaren 29ko 1148/2011 Errege Dekretua, alde batetik, prestazioa aitortzeko gaixotasun larritzat hartzen direnen zerrenda finkatzen duena eta, bestetik, prestazio horri dagozkion araubide juridikoko gaiak garatzen dituena, 2011ko uztailaren 30eko BOEn argitaratu zen.

Errege Dekretu horretan finkatutako xedapen guztiak aplikagarriak izango dira Gizarte Segurantzaren sistemako araubide guztietan.

Helburua eta babesa

Prestazio ekonomiko hori gurasoei, adoptatzaileei edo harreran hartzen dutenei zuzenduta dago, biek lan egiten duten kasuetan eta lanaldia murriztu beharrean aurkitzen direnean beren kargura duten minbiziak edo gaixotasun larri batek eragindako adingabekoa zaintzeko, iraupen luzeko ospitaleratzea eta gaixotasunaren etengabeko tratamendua beharrezkoa denean.

Adingabekoak minbizia edo gaixotasun larria sufritzen duela, nahiz ospitaleratze-garaiko eta gaixotasunaren etengabeko tratamenduko zuzeneko zaintza etengabeko eta iraunkorraren beharra minbiziaren edo gaixotasun larriaren arreta eta diagnosia zerbitzu mediku pribatuen bidez egiten denean ere egiaztatu egingo da. Adingabekoaren arretaz arduratzen den zentroko medikuari eskatuko zaio gaixotasunaren aitorpena egiteko.

Berriz gaixotzea tratamendu medikoarekin jarraitzeko beharra eta gurasoek, adoptatzaileek eta harreran hartzen dutenek adingabekoaz egin beharreko zaintza zuzena, etengabekoa eta iraunkorra zehazten duen medikuaren aitorpen berriarekin egiaztatu beharko da.

Requisitos

Onuradunak izango dira baldintza hauek betetzen dituzten besteren konturako edo norberaren konturako langileak:

 • Familia unitate bakoitzeko gurasoek, adoptatzaileek edo harreran hartzen dutenek Gizarte Segurantzako edo dagokion Profesionalen Elkargoak finkatutako Gizarte-aurreikuspeneko Mutualitateko erregimenen batean afiliatuta eta alta emanda egon beharko dute.
 • 21 urtetik beherakoak: ez da gutxieneko kotizazio-eperik eskatuko.
 • 21 urte beteta dituztenak eta 26 urtetik beherakoak direnak: 90 egun kotizatuta eskaeraren hasierako dataren aurreko 7 urteetan edo 180 egun kotizatuta lan-bizitzan zehar.
 • 26 urtetik gorakoak: 180 egun eskaeraren hasierako dataren aurreko 7 urteetan edo 360 egun kotizatuta lan-bizitzan zehar.
 • Gizarte Segurantzako kuoten ordainketan egunean egotea (kuota horiek sartzera behartuta dauden langileentzat soilik).
 • Lanaldia murriztea eskatzen dutenak edo dagoeneko murriztuta dutenak, gutxienez % 50 eta gehienez % 99,9.
 • Prestazioa gurasoetako batek soilik jaso ahal izango du.
 • Epaiketa bidezko banantze, deuseztasun edo dibortzio kasuetan, guraso, adoptatzaile edo harreran hartzen dutenetako biek laguntza jasotzeko eskubidea dutenean, baten alde soilik onartu ahal izango da, elkar adostuta.
 • Bi guraso, adoptatzaile edo harreran hartzen dutenen eta enpresaren edo dagozkien enpresen arteko akordio bidez, elkarren artean txandatu ahal izango dute laguntza jasotzea.
 • Jarduera-aniztasuneko egoeretan, laguntza eskatutako baldintzak biltzen dituen Gizarte Segurantzako araubide guztietan jaso ahal izango da.

Adingabekoaren baldintzak:

 • 18 urtetik beherakoak izatea.
 • Iraupen luzeko ospitaleratzea eskatzen duen larritzat hartutako gaixotasunen zerrendako gaixotasun larriren bat edo minbizia izatea.

Jaiotza

Prestazioa jasotzeko eskubidea lanaldiaren murrizketa hasitako egun berean hasiko da, eskaera murrizketa gertatutako egunetik hiru hilabeteko epean formulatzen denean, betiere. Epe hori igarotzean, laguntzaren ondorio ekonomikoek gehienez hiru hilabeteko atzeraeragina izango dute.

Zenbatekoa

Kontingentzia profesionaletatik edo kontingentzia arruntetatik eratorritako aldi baterako ezintasunaren prestaziorako finkatutako oinarri arautzailearen % 100aren laguntza baliokidea, horiek lanaldiak izandako murrizketaren ehunekoa aplikatuta estaltzea aukeratu ez denean.

Iraupena

Laguntza hasieran hilabete baterako aitortuko da eta bi hilabetera luzatu ahal izango da adingabekoaren zaintza zuzen, etengabeko eta iraunkorrak irauten duenean, Osasun Zerbitzu Publikoko medikuaren aitorpen xehatu bidez egiaztatuko da eta gehienez adingabekoak 18 urte bete arte luzatuko da.

Kudeaketa eta ordainketa

Langileak kontingentzia profesionalak estaltzeko duen Laneko istripuen eta gaixotasun profesionalen dagokion Erakunde kudeatzailearen edo Gizarte Segurantzarekin lan egiten duen Mutualitatea, kontingentzia arruntak estaltzen dituenaren bidez.

Laguntza zuzenean onuradun bakoitzari ordainduko zaio, ordainketa amaitutako epeen arabera eginda.

Etenaldia eta iraungipena

Prestazioa zintzilik geratuko da:

 • Guraso, adoptatzaile edo harreran hartzen dutenen artean laguntza txandaka jasotzen denean, laguntza jasotzea zintzilik geratuko da jasotzea aitortu zaion guraso, adoptatzaile edo harreran hartzen duenarentzat.
 • Aldi baterako ezintasuneko egoeretan, amatasunagatiko eta aitatasunagatiko atsedenaldietan eta haurdunaldiko eta edoskitze naturaleko arrisku-egoeretan eta, oro har, lan-harremana eteten duen edozein kausaren kasuan.

Prestazioa honako hauengatik iraungiko da:

 • Onuraduna lanean hastea erabat.
 • Adingabekoaren zaintza zuzen, etengabeko eta iraunkorraren beharra amaitzeagatik
 • Gurasoetako batek lan-jarduera eteten duenean.
 • Adingabekoak 18 urte betetzean.
 • Adingabekoaren edo prestazioaren onuradunaren heriotza.

Onuradunak behartuta daude dagokion Erakunde Kudeatzaileari edo Mutualitateari laguntza jasotzeko eskubidea iraungitzea edo etetea dakarren baldintza ororen berri ematera, baita beren edo beste gurasoaren lan-egoerako aldaketen berri ematera.

Dagokion Erakunde Kudeatzaileak edo Mutualitateak edozein unetan egin ahal izango ditu prestazioa aitortzeko eskatutako baldintzak egiaztatzeko beharrezkoak diren ekintzak.

Aitorpena

Behin dokumentu eta medikuaren txosten guztiak eta laguntza jasotzeko eskatutako eskakizun formal, gertakari eta baldintza guztiak egiaztatuta, dagokion Erakunde Kudeatzaileak edo Mutualitateak berariazko ebazpena emango du eta eskaera jaso eta hogeita hamar eguneko epean prestazio ekonomikoa jasotzeko eskubidearen aitorpena edo ukapena jakinaraziko du.

Ondoren, langileak lanaldiaren murrizketagatik dagokion ehunekoa eskatuko du.

Langileak enpresak egindako lanaldiaren murrizketarekin joko balu Mutualitatera, azken hori izango da murrizketaren ehuneko hori adingabekoaren zaintzarako justifikatuta ote dagoen finkatuko duena.

Aurreko atalean aipatutako epea berariazko ebazpena eman eta jakinarazi gabe igarotzen bada, eskaera gaitzetsi dela ulertuko da.

Erakunde kudeatzaileak edo Mutualitateak emandako ebazpenei, berariazkoak edo ustezkoak, helegitea aurkeztu ahal izango zaie lan arloko jurisdikzioa arautzen duen 2011ko urriaren 10eko 36/2011 Legearen 71. artikuluan xedatutako moduan (hilaren 11ko BOE).