Subsidio de asistencia á infancia

O 23 de decembro de 2010 publicouse no BOE, a Lei de presupostos xerais do Estado para o ano 2011, na que se incorporaba unha nova prestación económica para o coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave, con efecto 1 de xaneiro de 2011 e que responsabiliza as Mutuas do seu recoñecemento, xestión e pagamento.

menores muprespa

O subsidio ten por obxecto compensar a perda de ingresos que sofren os interesados ao ter que reducir a súa xornada laboral, coa conseguinte diminución do seu salario, pola necesidade de ter que coidar de xeito directo, continuo e permanente os fillos ou menores ao seu cargo enfermos de cancro ou outra enfermidade grave, durante o tempo da súa hospitalización e posterior tratamento.

Con data 30 de xullo de 2011 publicouse no BOE o Real decreto 1148/2011, do 29 de xullo que establece, por un lado, a listaxe das enfermidades consideradas graves para os efectos do recoñecemento da prestación e por outro, desenvolve as cuestións referidas ao réxime xurídico da citada prestación.

As disposicións establecidas neste Real decreto, serán de aplicación a todos os réximes do sistema da Seguridade Social.

Obxecto e protección

Esta prestación económica está destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores, en aquellos casos que ambos trabajen y que deban reducir su jornada de trabajo para el cuidado del menor a su cargo, afectado por cáncer u otra enfermedad grave que requiera ingreso hospitalario de larga duración y tratamiento continuado de la enfermedad.

A acreditación de que o menor padece cancro ou outra enfermidade grave, así como a necesidade de coidado directo, continuo e permanente do menor durante o tempo de hospitalización e tratamento continuado da enfermidade, efectuarase mesmo naqueles casos en que a atención e diagnóstico do cancro ou enfermidade grave se levase a cabo por servizos médicos privados. Esixirase que a declaración da enfermidade sexa cuberta polo médico do centro responsable da atención do menor.

A recaída da enfermidade deberá acreditarse mediante unha nova declaración médica que especifique a necesidade da continuación do tratamento médico, así como do coidado directo, continuado e permanente do menor, polo proxenitor, adoptante ou acolledor.

Requisitos

Serán beneficiarios os traballadores/as por conta allea ou por conta propia, sempre que:

 • Os proxenitores, adoptantes ou acolledores, dentro de cada unidade familiar, deberán estar afiliados e en alta nalgún dos réximes da Seguridade Social ou Mutualidade de Previsión Social establecidos polo correspondente Colexio Profesional.
 • Ter o período de cotización esixido:
  • Menores de 21 anos: non se esixe período mínimo de cotización.
  • Feitos os 21 anos e menores de 26: 90 días cotizados dentro dos 7 anos inmediatamente anteriores á data de inicio da solicitude ou alternativamente, 180 días cotizados ao longo da vida laboral.
  • Maiores de 26 anos: 180 días dentro dos 7 anos inmediatamente anteriores ao momento do inicio da solicitude ou alternativamente, 360 días cotizados ao longo da súa vida laboral.
  • Estar ao corrente de pagamento nas cotas á Seguridade Social (só para os traballadores obrigados ao ingreso das devanditas cotas).
  • Soliciten ou teñan xa reducida a súa xornada de traballo, polo menos, nun 50% e como máximo un 99,9%.
  • Unicamente poderá gozar da prestación un dos dous proxenitores.
  • Nos casos de separación xudicial, nulidade ou divorcio, se ambas as dúas persoas proxenitoras, adoptantes ou acolledoras teñen dereito ao subsidio, só poderá ser recoñecido a favor dunha de común acordo.
  • Mediante acordo entre ambas as dúas persoas proxenitoras, adoptantes ou acolledoras e a empresa ou empresas respectivas, poderán alternarse entre elas o percibo do subsidio.
  • Nas situacións de pluriactividade, poderá percibirse o subsidio en cada un dos réximes da Seguridade Social no que se reúnan os requisitos esixidos.

  Requisitos do menor:

  • Ser menores de 18 anos.
  • Padecer cancro ou calquera enfermidade grave das incluídas na listaxe das enfermidades consideradas graves, que requiran ingreso hospitalario de longa duración.

Nacemiento

O dereito á prestación nace a partir do mesmo día en que se inicia a redución da xornada, sempre que a solicitude se formule no prazo de tres meses dende a data en que se produciu a devandita redución. Transcorrido o devandito prazo, os efectos económicos do subsidio terán unha retroactividade máxima de tres meses.

Contía

Subsidio equivalente ao 100% da base reguladora establecida para a prestación de incapacidade temporal derivada de continxencias profesionais, ou a de continxencias comúns cando non se opte pola cobertura daquelas, aplicando a porcentaxe de redución que experimente a xornada de traballo.

Duración

O subsidio recoñecerase por un período inicial dun mes, prorrogable a períodos de dous meses cando subsista a necesidade do coidado directo, continuo e permanente do menor, que se acreditará mediante declaración pormenorizada do facultativo do Servizo Público de Saúde, e como máximo ata que este cumpra os 18 anos.

Xestión y Pagamento

Levarase a cabo pola correspondente Entidade Xestora ou Mutua Colaboradora coa Seguridade Social, coa que o traballador teña cubertas as continxencias profesionais ou, cando non haxa cobertura de riscos profesionais, coa que teñan cubertas as continxencias comúns.

O subsidio aboarase directamente a cada beneficiario, efectuando o pagamento por períodos vencidos.

Suspensión e Extinción

A prestación quedará en suspenso:

 • No suposto de alternancia no percibo do subsidio entre as persoas proxenitoras, adoptantes ou acolledoras, o percibo do subsidio quedará en suspenso para a persoa proxenitora, adoptante ou acolledora á que se lle tivese recoñecido.
 • Nas situacións de incapacidade temporal, durante os períodos de descanso por maternidade e paternidade e nos supostos de risco durante o embarazo e de risco durante a lactación natural e, en xeral, por calquera causa de suspensión da relación laboral.

A prestación extinguirase por:

 • A incorporación plena do beneficiario ao traballo.
 • Por cesamento da necesidade do coidado do menor directo, continuo e permanente
 • Cando un dos proxenitores cesa na súa actividade laboral.
 • Chegada aos 18 anos do menor.
 • Falecemento do menor ou do beneficiario da prestación.

As persoas beneficiarias estarán obrigadas a comunicar á correspondente Entidade Xestora ou á Mutua calquera circunstancia que implique a suspensión ou extinción do dereito ao subsidio, así como calquera modificación da súa situación laboral ou a do outro proxenitor.

En calquera momento, a correspondente Entidade Xestora ou a Mutua poderá efectuar as actuacións necesarias para a comprobación dos requisitos esixidos para o recoñecemento da prestación.

Recoñecemento

Unha vez comprobados todos os documentos e informes médicos, así como todos os requisitos formais, feitos e condicións esixidos para acceder ao subsidio, a correspondente Entidade Xestora ou a Mutua pronunciará resolución expresa e notificará no prazo de trinta días contados dende a recepción da solicitude, o recoñecemento ou denegación do dereito á prestación económica.

Posteriormente, o traballador procederá a solicitar a porcentaxe da redución da xornada que lle corresponda.

No suposto de que o traballador acudise á Mutua cunha redución de xornada practicada pola empresa, será a Mutua quen estableza se a devandita porcentaxe de redución está xustificada para o coidado de menor.

Transcorrido este prazo a que se refire a alínea anterior, sen que se producise e se notificase resolución expresa, a solicitude entenderase desestimada.

As resolucións, expresas ou presuntas, pronunciadas pola entidade xestora ou a Mutua, serán recorribles na forma prevista no artigo 71 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social (BOE do día 11).

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Puntos: -1

You voted ‘down’