Política de privacidade

Estimado/a usuario/a:

Fraternidad-Muprespa mantén un forte compromiso co cumprimento das obrigas que impón a lexislación vixente en materia de protección de datos, que ten como obxecto asegurar a privacidade dos seus datos persoais e o dereito á súa intimidade.

Dada a consideración de Fraternidad-Muprespa como Mutua Colaboradora coa Seguridade Social, somos conscientes da especial atención, sensibilización e culturización que o noso persoal ha de asumir en relación aos datos persoais que tratamos.

Neste sentido, Fraternidad-Muprespa, dende o ano 2007, mantén implantado un Sistema de Xestión de Seguridade da Información (SGSI) de acordo coa norma UNE-ISO/IEC 27001:2014, estándar de recoñecemento internacional. Este SGSI é auditado e certificado anualmente pola Asociación Española de Normalización e Certificación, AENOR.

O SGSI que temos implantado abrangue todas as políticas, procedementos e instrucións operativas establecidas na entidade que están relacionadas co tratamento de información, así como ás áreas organizativas e departamentos, e ás aplicacións e servizos informáticos desenvolvidos, incluíndo, entre outros, as apps que permiten aos nosos usuarios realizar ou consultar trámites telemáticos.

Deste xeito, a nosa entidade acredita o cumprimento das medidas técnicas e organizativas esixidas polo Regulamento UE 2016/679 que garanten a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información.

Responsable. Quen vai tratar os seus datos?

Fraternidad-Muprespa, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social, con CIF G82287228, debidamente inscrita no Rexistro de Entidades Colaboradoras na xestión da Seguridade Social dependente do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social co n.º 275, sita en praza Cánovas del Castillo, 3. 28014, Madrid

Delegado de Protección de Datos: Clic aquí para mostrar email

Tratamento de datos: Que clase de tratamento de datos persoais realizará a Mutua?

Finalidade. Para que se usarán os seus datos?

Para xestionar as relacións institucionais, incluídos premios,e de comunicación da entidade.

Prazos ou criterios de conservación. Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Conservaranse mentres os interesados manteñan a súa posición profesional e sempre que non retiren o consentimento.

Lexitimación Por que estamos lexitimados para tratar os seus datos persoais?

A base lexítima de tratamento dos seus datos é o consentimento do interesado e a satisfacción de intereses lexítimos perseguidos por Fraternidad-Muprespa, sempre que sobre os devanditos intereses non prevalezan os intereses ou os dereitos e liberdades fundamentais do interesado que requiran a protección de datos persoais.

Obriga de facilitar os seus datos Por que ten ou non obriga de facilitar os seus datos?

Os seus datos trataranse unicamente cando vostede dea o consentimento. Non existe obriga de subministralos.

No caso de concursos organizados pola entidade, debe achegar os datos requiridos en cada caso para poder participar.

A que destinatarios se comunicarán ou transferirán os seus datos?

Os datos dos formularios de agradecemento tras a pseudonimización (só aparecerán as súas iniciais) poderán aparecer nas canles de comunicación públicas de Fraternidad-Muprespa

As fotografías ou vídeos solicitados en actividades institucionais poden ser publicados en medios de comunicación

O nome dos gañadores, e a fotografía dos seus representantes, dos premios organizados pola entidade poderá aparecer en medios de comunicación social da entidade.

Non realizaremos ningunha transferencia internacional dos datos a terceiros países nin a organizacións internacionais

Procedencia. De onde se obteñen os seus datos cando non os subministra vostede?

Unicamente trataremos os datos que vostede consentira.

Tipoloxía de datos. Que datos se van tratar?

Nome e apelidos, número de documento de identidade, enderezo postal e electrónico, teléfono profesional, imaxe e empresa.

Finalidade. Para que se usarán os seus datos?

No caso de que vostede realizase unha consulta, suxestión, agradecemento, felicitación ou unha queixa, a finalidade é a de rexistralas e tramitalas.

No caso de que vostede realizase unha comunicación solicitando a asociación coa Mutua, a finalidade é xestionar a relación administrativa coas empresas asociadas e autónomos adheridos.

No caso de que vostede realizase unha felicitación, a finalidade é xestionar as relacións institucionais e de comunicación da entidade.

No caso de vostede enviase un currículo para algunha oferta laboral de Fraternidad-Muprespa, a finalidade é a selección de persoal e provisión de postos de traballo.

No caso de que vostede exercitase vía web algún dereito dos que se recollen na lexislación actual en materia de protección de datos, a finalidade é a de atender as solicitudes recibidas.

No caso de que vostede realice trámites a través dos e-Servizos do portal web, a finalidade é a de xestionar os activos relacionados co funcionamento e xestión interna da entidade, tales como usuarios internos e usuarios do sitio web, administración de rede, estatísticas e xestión de autorizacións aos sistemas de información da entidade, así como xestionar a relación coas empresas asociadas e autónomos adheridos.

Por último, se vostede quere subscribirse a algunha publicación da Mutua, a finalidade é a de xestionar as relacións institucionais e de comunicación da entidade.

Prazos ou criterios de conservación. Por canto tempo conservaremos os seus datos?

No caso de que vostede realizase unha consulta, suxestión, agradecemento, felicitación ou unha queixa, os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos.

No caso de que vostede realizase unha comunicación solicitando a asociación coa Mutua, os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades e atender os procesos de reclamación que se poidan presentar nun futuro contra a entidade. Ademais, conservarase durante o tempo necesario para levar a cabo as accións xudiciais ou administrativas derivadas das auditorías de conta e cumprimento previstas no artigo 98.2 do Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social.

No caso de que vostede realizase unha felicitación, os datos conservaranse mentres os interesados manteñan a súa posición profesional ou mentres non soliciten a súa supresión.

No caso de vostede enviase un currículo para algunha oferta laboral de Fraternidad-Muprespa, os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos, mentres o interesado non exercite o seu dereito de cancelación.

No caso de que vostede exercitase algún dereito de protección de datos vía web, os datos conservaranse durante tres anos dende a terminación da atención do dereito. Prescrición de infraccións moi graves.

No caso de que vostede realice trámites a través dos e-Servizos do portal web, os datos conservaranse ata a solicitude de baixa ou terminación da relación con Fraternidad-Muprespa, e ademais durante o transcurso dun ano do seu non-acceso aos sistemas aos que puidese acceder.

Por último, se vostede quere subscribirse a algunha publicación da Mutua, os datos conservaranse mentres os interesados manteñan a súa posición profesional ou en tanto non soliciten a súa supresión.

Lexitimación Por que estamos lexitimados para tratar os seus datos persoais?

No caso de que vostede realizase unha consulta, suxestión, agradecemento, felicitación ou unha queixa, a base de lexitimación é o consentimento do interesado e a satisfacción de intereses lexítimos perseguidos por Fraternidad-Muprespa, sempre que sobre os devanditos intereses non prevalezan os intereses ou os dereitos e liberdades fundamentais do interesado que requiran a protección de datos persoais e o cumprimento de obrigas legais impostas a Fraternidad-Muprespa.

No caso de que vostede realizase unha comunicación solicitando a asociación coa Mutua, a base de lexitimación é a execución dun contrato ou aplicación de medidas precontractuais a petición do usuario.

No caso de que vostede realizase unha felicitación, a base de lexitimación é o consentimento do interesado e a satisfacción de intereses lexítimos perseguidos por Fraternidad-Muprespa, sempre que sobre os devanditos intereses non prevalezan os intereses ou os dereitos e liberdades fundamentais do interesado que requiran a protección de datos persoais.

No caso de que vostede enviase un currículo para algunha oferta laboral de Fraternidad-Muprespa, a base de lexitimación é o consentimento do interesado e a execución dun contrato no que o interesado é parte ou para a aplicación, a petición deste, de medidas precontractuais.

No caso de que vostede exercitase algún dereito de protección de datos vía web, a base de lexitimación é o cumprimento de obrigas legais aplicables a Fraternidad-Muprespa.

No caso de que vostede realice trámites a través dos e-Servizos do portal web, a base de lexitimación é a execución dun contrato e a satisfacción de intereses lexítimos perseguidos por Fraternidad-Muprespa.

 Por último, se vostede quere subscribirse a algunha publicación da Mutua, a base de lexitimación é o consentimento do interesado e a satisfacción de intereses lexítimos perseguidos por Fraternidad-Muprespa, sempre que sobre os devanditos intereses non prevalezan os intereses ou os dereitos e liberdades fundamentais do interesado que requiran a protección de datos persoais.

Obriga de facilitar os seus datos Por que ten ou non obriga de facilitar os seus datos?

En todos os formularios dispoñibles na páxina web deben facilitarse unha serie de datos mínimos sinalados cun asterisco. De non subministrar eses datos, non poderemos atender a súa solicitude.

No caso de que vostede realizase unha consulta, suxestión, agradecemento, felicitación ou unha queixa, debe proporcionarnos os seus datos para atender correctamente á súa solicitude.

No caso de que vostede realizase unha comunicación solicitando a asociación coa Mutua, debe proporcionarnos os seus datos para atender correctamente á súa solicitude.

No caso de que vostede realizase unha felicitación, debe proporcionarnos os seus datos para poder enviala correctamente.

No caso de vostede enviase un currículo para algunha oferta laboral de Fraternidad-Muprespa, debe proporcionarnos os seus datos para poder atender correctamente á súa solicitude.

No caso de que vostede exercitase algún dereito de protección de datos vía web, debe proporcionarnos os seus datos para poder atender á súa solicitude.

No caso de que vostede realice trámites a través dos e-Servizos do portal web, debe proporcionarnos os seus datos para poder atender correctamente o servizo que solicitou.

Por último, se vostede quere subscribirse a algunha publicación da Mutua, debe proporcionarnos os seus datos para poder atender á súa solicitude.

A que destinatarios se comunicarán ou transferirán os seus datos?

No caso de que vostede realizase unha consulta, suxestión, agradecemento ou felicitación, non comunicaremos os seus datos a ningún destinatario. No caso de queixas e reclamacións,  comunicaranse á Secretaría de Estado da Seguridade Social: Oficina Virtual de Reclamacións e Litixios (OVRL).

No caso de que vostede realizase unha comunicación solicitando a asociación coa Mutua, non se comunicarán os seus datos, agás naqueles supostos en que o Ministerio de Emprego e Seguridade Social, e os organismos e entidades que integran a Seguridade Social o requiran en cumprimento das funcións que a lexislación vixente impón.

No caso de que vostede realizase unha felicitación, o corpo da felicitación e os datos tras a pseudonimización (só constarán as súas iniciais) poderán aparecer nas canles de comunicación públicas de Fraternidad-Muprespa.

No caso de que vostede enviase un currículo para algunha oferta laboral de Fraternidad-Muprespa, non se comunicarán os seus datos a ningún destinatario.

No caso de que vostede exercitase algún dereito de protección de datos vía web, non se comunicarán os seus datos a ningún destinatario.

No caso de que vostede realice trámites a través dos e-Servizos do portal web, non se comunicarán os seus datos a ningún destinatario, salvo a aqueles que veñan impostos pola lexislación vixente.

Por último, se vostede quere subscribirse a algunha publicación da Mutua, non se comunicarán os seus datos a ningún destinatario.

En ningún caso, Fraternidad-Muprespa realizará transferencias internacionais dos datos.

Procedencia. De onde se obteñen os seus datos cando non os subministra vostede?

Só trataremos os datos que vostede nos proporcionara a través dos formularios establecidos no portal web.

Tipoloxía de datos. Que datos se van tratar?

No caso de que vostede realizase unha consulta, suxestión, agradecemento, felicitación ou unha queixa: Nome e apelidos, DNI/NIF/documento identificativo, enderezo postal, correo electrónico, teléfono e empresa.
Outros datos: os recollidos na queixa ou suxestión

No caso de que vostede realizase unha comunicación solicitando a asociación coa Mutua: Nome e apelidos, documento de identidade, razón social e NIF, datos da representación (empresa e traballadores), enderezo (postal e electrónico) e teléfono.

No caso de que vostede realizase unha felicitación: Nome e apelidos, número de documento de identidade, enderezo postal e electrónico, teléfono profesional, imaxe e empresa.

No caso de vostede enviase un currículo para algunha oferta laboral de Fraternidad-Muprespa: Currículo, NIF/DNI/documento identificativo, nome e apelidos, n.º Seguridade Social, enderezo, teléfono, imaxe, empresa, número de rexistro de persoal, enderezo e teléfono.
Se é o caso, categorías especiais de datos: datos de saúde (discapacidades).
Se é o caso, datos de características persoais: Sexo, estado civil, nacionalidade, idade, data e lugar de nacemento e datos familiares. Datos académicos e profesionais: Titulacións, formación e experiencia profesional. Datos de detalle de emprego. Cartas de presentación, referencias, certificados de boa conduta, notas da entrevista de traballo, avaliacións e resultados de test.

No caso de que vostede exercitase algún dereito de protección de datos vía web: Nome e apelidos, DNI/CIF/documento identificativo, enderezo, teléfono, imaxe e empresa.

No caso de que vostede realice trámites a través dos e-Servizos do portal web: Nome e apelidos, documento de identidade, razón social e NIF, datos da representación (empresa e traballadores), enderezo (postal e electrónico) e teléfono.

Por último, se vostede quere subscribirse a algunha publicación da Mutua: nome e apelidos, documento de identidade, razón social e NIF, datos da representación (empresa e traballadores), enderezo (postal e electrónico) e teléfono.

Finalidade. Para que se usarán os seus datos?

Para xestionar a relación administrativa coas empresas asociadas e autónomos adheridos e os e-Servizos que presta Fraternidad-Muprespa na súa web en relación coas persoas pertencentes ás entidades asociadas e/ou adheridas.

Prazos ou criterios de conservación. Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Conservarémolos durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades e atender os procesos de reclamación que se poidan presentar nun futuro contra a entidade. Ademais, conservarase durante o tempo necesario para levar a cabo as accións xudiciais ou administrativas derivadas das auditorías de conta e cumprimento previstas no artigo 98.2 do Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social.

Lexitimación Por que estamos lexitimados para tratar os seus datos persoais?

A base xurídica de lexitimación é o cumprimento dunha obriga legal imposta a Fraternidad-Muprespa, ao estar obrigados a cumprir o Real decreto 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social e o Real decreto 1993/1995, do 7 de decembro, de colaboración das mutuas coa Seguridade Social.

Tamén porque o tratamento é necesario para a execución dun contrato ou para a aplicación a petición do interesado de medidas precontractuais.

Obriga de facilitar os seus datos Por que ten ou non obriga de facilitar os seus datos?

Vostede ten a obriga de facilitarnos os seus datos para poder formalizar o convenio entre ambas as dúas partes, pois doutro xeito non podería concertarse correctamente.

A que destinatarios se comunicarán ou transferirán os seus datos?

Non hai destinatarios a quen comunicar datos,  agás naqueles supostos en que o Ministerio de Emprego e Seguridade Social e organismos e entidades que integran a Seguridade Social o requiran en cumprimento das funcións que a lexislación vixente impón no Real decreto 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, e o Real decreto 1993/1995, do 7 de decembro, de colaboración das mutuas coa Seguridade Social.

Non realizaremos ningunha transferencia internacional dos datos a terceiros países nin a organizacións internacionais.

Procedencia. De onde se obteñen os seus datos cando non os subministra vostede?

Trataremos os datos que vostede nos proporcionara e, se é o caso, os datos obtidos de fontes de acceso público.

Tipoloxía de datos. Que datos se van tratar?

Nome e apelidos, documento de identidade, datos da representación (empresa e traballadores), enderezo da empresa (postal e electrónico) e empresa.

Datos de emprego.

Finalidade. Para que se usarán os seus datos?

Xestionar os activos relacionados co funcionamento e xestión interna da entidade, tales como usuarios internos e usuarios do sitio web ou aplicacións propiedade da entidade, administración de rede, estatísticas e xestión de autorizacións aos sistemas de información da entidade.

Prazos ou criterios de conservación. Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos consérvanse de forma indefinida no caso de usuarios internos e externos para reincorporacións á entidade acorde coa operativa interna e por requirimento de organismos oficiais, non obstante, serán bloqueados convenientemente cando o usuario non estea activo.

Para o resto de usuarios, os datos manteranse ata a solicitude de baixa ou terminación da relación con Fraternidad-Muprespa, e ademais durante o transcurso dun ano do seu non-acceso aos sistemas aos que puidese acceder.

Lexitimación Por que estamos lexitimados para tratar os seus datos persoais?

A base de lexitimación é a execución dun contrato.

Obriga de facilitar os seus datos Por que ten ou non obriga de facilitar os seus datos?

Vostede ten a obriga de facilitar os datos imprescindibles para poder acceder aos servizos da Oficina Dixital.

A que destinatarios se comunicarán ou transferirán os seus datos?

Non comunicaremos os seus datos a ningún destinatario nin realizaremos ningunha transferencia internacional dos datos a terceiros países nin a organizacións internacionais.

Procedencia. De onde se obteñen os seus datos cando non os subministra vostede?

Só trataremos datos que vostede nos proporcionara.

Tipoloxía de datos. Que datos se van tratar?

Número de documento de identificación, nome e apelidos, posto de traballo, data de nacemento, teléfono persoal e de empresa, número de colexiado, actividade e modalidade de traballo.

Finalidade. Para que se usarán os seus datos?

Para xestionar, tramitar, rexistrar e avaliar as fendas de seguridade que se poidan producir.

Prazos ou criterios de conservación. Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Conservaranse durante tres anos dende a terminación da atención da fenda de seguridade. Prescrición de infraccións moi graves.

Lexitimación Por que estamos lexitimados para tratar os seus datos persoais?

A base de lexitimación é o cumprimento dunha obriga legal aplicable ao responsable do tratamento.

Obriga de facilitar os seus datos Por que ten ou non obriga de facilitar os seus datos?

Fraternidad-Muprespa poderalle solicitar datos ou información adicional á que veña tratando para resolver a posible fenda de seguridade.

A que destinatarios se comunicarán ou transferirán os seus datos?

Os seus datos poderán ser comunicados á Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) en cumprimento da lexislación vixente.

Se a fenda de seguridade puidese entrañar un alto risco para os seus dereitos e liberdades, Fraternidad-Muprespa informarao sen dilación.

Procedencia. De onde se obteñen os seus datos cando non os subministra vostede?

Só trataremos datos que vostede nos facilitara anteriormente.

Tipoloxía de datos. Que datos se van tratar?

Datos de contacto, nome e apelidos, enderezo postal e electrónico, teléfono e posto na entidade á que pertence.

Finalidade. Para que se usarán os seus datos?

Para a organización de congresos, xornadas, eventos e cursos relacionados coa actividade que realiza Fraternidad-Muprespa.

No seu caso, para realizar enquisas relacionadas co obxecto do evento coa finalidade de obter información sobre o grao de satisfacción e/ou adecuación de cara a ofrecer un mellor servizo. Os datos das enquisas trataranse de forma seudonimizada.

Prazos ou criterios de conservación. Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Conservaranse mentres os interesados manteñan a súa posición profesional e sempre que non retiren o consentimento.

Lexitimación Por que estamos lexitimados para tratar os seus datos persoais?

A base lexítima de tratamento dos seus datos é a satisfacción de intereses lexítimos perseguidos por Fraternidad-Muprespa, sempre que sobre os devanditos intereses non prevalezan os intereses ou os dereitos e liberdades fundamentais do interesado que requiran a protección de datos persoais e o consentimento do interesado.

Para o caso de realización de enquisas, a base xurídica de tratamento é a satisfacción de intereses lexítimos perseguidos por Fraternidad-Muprespa e o consentimento do interesado.

Obriga de facilitar os seus datos Por que ten ou non obriga de facilitar os seus datos?

Vostede ten a obriga de facilitarnos os seus datos para poder tramitar correctamente a súa inscrición aos eventos, xornadas e congresos que organice Fraternidad-Muprespa.

A que destinatarios se comunicarán ou transferirán os seus datos?

En termos xerais non se comunicarán os seus datos a ningún destinatario nin tampouco se realizarán transferencias internacionais de datos.

No caso de carreiras populares e/ou cursos organizados por Fraternidad-Muprespa os seus datos poderán ser facilitados a provedores que presten servizos de hosting, de software ou organizativos. Non obstante, Fraternidad-Muprespa garante que ten asinados os correspondentes contratos de encargo de tratamento cos provedores.

No caso das carreiras populares, a clasificación final poderá ser publicada no portal web da entidade.

Procedencia. De onde se obteñen os seus datos cando non os subministra vostede?

Os datos que trataremos serán os que vostede nos proporcionara.

Tipoloxía de datos. Que datos se van tratar?

Nome e apelidos, número documento de identidade, enderezo, empresa e teléfono.

Entidade á que pertence, se é o caso.

No caso de enquisas: idade, sexo, titulación e categoría profesional.

Finalidade. Para que se usarán os seus datos?

 1. No caso de ser traballador protexido e/ou familiar deste e acode aos nosos centros administrativos ou asistenciais, a finalidade será:
 • Para colaborar coa acción protectora da Seguridade Social na asistencia sanitaria, ben en sede hospitalaria ou ambulatoria, na actividade preventiva, na recuperación profesional, cando proceda, e nas prestacións económicas por incapacidade temporal derivadas de continxencias profesionais e continxencias comúns por risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural, por cesamento na actividade dos traballadores por conta propia, por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave e demais actividades da Seguridade Social que lles sexan atribuídas legalmente no Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social e as súas normas de desenvolvemento.
 • Para xestionar os traslados sanitarios no ámbito da colaboración coa acción protectora da Seguridade Social.
 • Para comunicar á súa empresa, ou calquera persoa física ou xurídica que realice por conta da empresa asociada xestións administrativas, a información necesaria para dar cumprimento ás obrigas legalmente establecidas en materia de Seguridade Social, de expedición dos partes de accidente de traballo con baixa, das relacións de accidentes de traballo sen baixa, de comunicación dos datos económicos necesarios para o recoñecemento do dereito ao subsidio de incapacidade temporal e para o coñecemento do inicio e da extinción da obriga de pagamento delegado da devandita prestación.
 • Para comunicar á compañía aseguradora —responsable normativa ou contractualmente dos custos derivados do accidente sufrido— aquela información e documentación médica relativa ás lesións consecuencia do accidente que exceda da considerada pola normativa, con obxecto exclusivo de recobrar os gastos incorridos durante a súa asistencia sanitaria ambulatoria ou hospitalaria.
 1. Se vostede non é traballador protexido pero é atendido nos nosos centros asistenciais: para colaborar coa acción protectora da Seguridade Social na asistencia sanitaria e xestionala administrativamente, xestionar os traslados sanitarios no ámbito da colaboración coa acción protectora da Seguridade Social e atender en xeral as urxencias que se produzan.
 1. Os datos sanitarios poderán ser solicitados ben directamente por Fraternidad-Muprespa, ben por centros sanitarios concertados cos que Fraternidad-Muprespa ten establecidos contratos de encargado do tratamento.
 1. Se vostede presenta unha queixa ou reclamación: Para atender e xestionar adecuadamente a súa queixa ou reclamación.
 1. Se vostede exercita un dereito relacionado coa protección de datos: para xestionar as obrigas de atención do exercicio dos dereitos relacionados coa protección de datos das persoas

Prazos ou criterios de conservación. Por canto tempo conservaremos os seus datos?

 1. No caso de ser vostede traballador protexido ou familiar e acudir aos nosos centros administrativos ou asistenciais: Conservarémolos mentres lle prestemos asistencia sanitaria e xestionemos as prestacións derivadas da súa condición de beneficiario da acción protectora da Seguridade Social e durante os prazos de conservación dos datos legalmente establecidos, de acordo co disposto na Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do paciente e de dereitos e obrigas en materia de información e documentación clínica, e no Real decreto 1993/1995, do 7 de decembro polo que se aproba o Regulamento de colaboración das mutuas colaboradoras da Seguridade Social, así como durante os prazos de prescrición das accións derivadas das continxencias producidas.
 1. Se vostede non é traballador protexido e o atendemos nos nosos centros asistenciais, conservarémolos como mínimo cinco anos dende a prestación asistencial de acordo co disposto no artigo 16.5 da Lei 41/2002, de 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do paciente e de dereitos e obrigas en materia de información e documentación clínica, artigo 16 do Real decreto 1993/1995, do 7 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de colaboración das mutuas colaboradoras da Seguridade Social, e artigo 98.2 Real decreto lexislativo 8/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social.
 1. Se vostede presenta unha queixa ou reclamación: Se a súa queixa ou reclamación está relacionada coa nosa colaboración coa acción protectora da Seguridade Social, conservarémolos mentres lle prestemos asistencia sanitaria e xestionemos as prestacións derivadas da súa condición de beneficiario da acción protectora da Seguridade Social. En calquera outro caso, conservarémolos durante cinco anos de acordo co artigo 1964 do Código civil.
 1. Se vostede exercita un dereito relacionado coa protección de datos: conservaranse durante tres anos dende a terminación da atención do dereito.

Lexitimación Por que estamos lexitimados para tratar os seus datos persoais?

 1. No caso de ser vostede traballador protexido ou familiar deste: A base de lexitimación é o cumprimento de obrigas legais aplicables a Fraternidad-Muprespa e porque o tratamento é necesario para fins de medicina preventiva laboral, avaliación da capacidade laboral do traballador, diagnóstico médico, prestación de asistencia ou tratamento de tipo sanitario ou xestión dos sistemas e servizos de asistencia sanitaria e social. Nos casos en que sexa necesario comunicar ás compañías aseguradoras aquela información e documentación médica imprescindible relativa ás lesións consecuencia do accidente con obxecto exclusivo de recobrar os gastos incorridos durante a súa asistencia sanitaria ambulatoria ou hospitalaria, a base de lexitimación será a satisfacción de intereses lexítimos. Así mesmo, no caso de prestar vostede o seu consentimento, estaremos lexitimados para comunicar á súa empresa a información necesaria para o cumprimento por esta das súas obrigas legais e para realizar as estatísticas e enquisas de calidade que se elaboren.
 1. Se vostede non é traballador protexido e acode aos nosos centros asistenciais ou administrativos para recibir asistencia sanitaria, a base de lexitimación é a protección de intereses vitais.
 1. Se vostede presenta unha queixa ou reclamación: A base de lexitimación é o cumprimento de obrigas legais aplicables a Fraternidad-Muprespa e porque o tratamento é necesario para a defensa de reclamacións.
 1. Se vostede exercita un dereito relacionado coa protección de datos: Porque o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obriga legal aplicable ao responsable do tratamento.

Obriga de facilitar os seus datos Por que ten ou non obriga de facilitar os seus datos?

No caso de ser vostede traballador protexido ou familiar e acode aos nosos centros administrativos ou asistenciais: vostede ten a obriga de facilitarnos os seus datos para poder prestarlle asistencia sanitaria e tramitar correctamente as prestacións económicas. A negativa a facilitalos impide o acceso ás prestacións económicas e sanitarias ás que ten dereito sobre a base da lexislación de Seguridade Social.

Se vostede non é traballador protexido e o atendemos nos nosos centros asistenciais: vostede ten a obriga de facilitarnos os seus datos para poder prestarlle a asistencia sanitaria que precise porque a súa negativa a facilitalos pode impedir que lle poidamos prestar esta asistencia sanitaria correctamente.

A que destinatarios se comunicarán ou transferirán os seus datos?

 1. No caso de ser vostede beneficiario da Seguridade Social e acudir aos nosos centros administrativos ou asistenciais: ao Ministerio de Emprego e Seguridade Social, e organismos e entidades que integran a Seguridade Social en cumprimento da normativa de Seguridade Social (Real decreto 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, e o Real decreto 1993/1995, do 7 de decembro, de colaboración das mutuas coa Seguridade Social), ademais comunicaranse a aqueles destinatarios que deban recibilos en virtude de obriga legal.

Así mesmo, os seus datos poderanse comunicar á súa empresa para que esta poida dar cumprimento ás obrigas legalmente establecidas en materia de Seguridade Social (Real decreto 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, e o Real decreto 1993/1995, do 7 de decembro, de colaboración das mutuas coa Seguridade Social).

Do mesmo xeito, os seus datos poderán ser cedidos a centros ou profesionais sanitarios especializados que colaboren co proceso asistencial cos que a Mutua ten asinados contratos de encargo de tratamento, onde se lles impoñen obrigas en materia de protección de datos. A Mutua só concertará esta prestación de servizos con aqueles centros ou profesionais que ofrezan garantías abondo no establecemento de medidas xurídicas, técnicas e organizativas adecuadas que garantan a confidencialidade, e que os datos non sexan tratados para finalidades diferentes ás acordadas.

Por último, os seus datos poderán ser cedidos a entidades bancarias e caixas de aforros para realizar o aboamento das prestacións.

 1. Se vostede non é traballador protexido e o atendemos nos nosos centros asistenciais: Ao Servizo Público de Saúde correspondente. Así mesmo, poderán ser comunicados ás aseguradoras que garantan as urxencias de accidentados non-protexidos.
 1. Se vostede presenta unha queixa ou reclamación: Os seus datos poderán ser comunicados á Secretaría de Estado da Seguridade Social: Oficina Virtual de Reclamacións e Litixios (OVRL).
 1. Se vostede exercita un dereito relacionado coa protección de datos: os datos pódense comunicar á Axencia Española de Protección de datos. Cumprimento dunha obriga legal aplicable ao responsable do tratamento.

Non realizaremos ningunha transferencia internacional dos datos a terceiros países nin a organizacións internacionais.

Procedencia. De onde se obteñen os seus datos cando non os subministra vostede?

No caso de ser vostede traballador protexido ou familiar deste e acode aos nosos centros administrativos ou asistenciais, os seus datos poderán ser recollidos da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, do Instituto Nacional da Seguridade Social e dos Servizos Públicos de Saúde das comunidades autónomas periodicamente a través dun sistema automatizado establecido para o efecto (sistema RED) e das empresas ou asesorías laborais que teñan encargada a xestión dos recursos humanos cando estas completan o volante de solicitude de asistencia sanitaria nos casos de accidentes de traballo, e demais casos legalmente previstos.

En caso de non ser beneficiario ou traballador protexido, os datos que trataremos serán os que vostede nos proporcionase cando compareza nos nosos centros asistenciais ou administrativos.

Tipoloxía de datos. Que datos se van tratar?

 1. No caso de ser vostede traballador protexido ou familiar deste e acode aos nosos centros administrativos ou asistenciais: Nome, apelidos, DNI ou pasaporte, enderezo postal e electrónico, teléfono e empresa, datos de familia, idade, sexo, data de nacemento, datos de detalles de emprego, datos bancarios e datos de saúde.
 1. Se vostede non é traballador protexido e o atendemos nos nosos centros asistenciais: Nome, apelidos, DNI ou pasaporte, enderezo postal e electrónico, teléfono, empresa, idade, sexo, datos de saúde relacionados coa asistencia sanitaria e datos de seguros.
 1. Se vostede presenta unha queixa ou reclamación. Nome, apelidos, DNI ou pasaporte, enderezo postal e electrónico, teléfono, empresa e datos relacionados coa queixa ou reclamación que formula.
 1. Se vostede exercita un dereito relacionado coa protección de datos: Nome e apelidos, DNI/CIF/documento identificativo, enderezo, teléfono, imaxe e empresa.

Finalidade. Para que se usarán os seus datos?

Para xestionar as relacións que Fraternidad-Muprespa mantén cos provedores que lle prestan bens e servizos.

Prazos ou criterios de conservación. Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades e atender os procesos de reclamación que se poidan presentar nun futuro contra a entidade. Ademais, conservarase durante o tempo necesario para levar a cabo as accións xudiciais ou administrativas derivadas das auditorías de conta e cumprimento previstas no artigo 98.2 do Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social.

Lexitimación Por que estamos lexitimados para tratar os seus datos persoais?

A base de lexitimación é a execución dun contrato e/ou para a aplicación de medidas precontractuais a petición do interesado.

Obriga de facilitar os seus datos Por que ten ou non obriga de facilitar os seus datos?

Vostede ten a obriga de facilitarnos os seus datos para poder formalizar adecuadamente o concerto entre ambas as dúas partes.

A que destinatarios se comunicarán ou transferirán os seus datos?

Os seus datos cederanse ao Ministerio de Emprego e Seguridade Social, e organismos e entidades que integran a Seguridade Social en cumprimento da normativa de contratación pública e de Seguridade Social, ademais cederanse ou comunicaranse a aqueles destinatarios que deban recibilos en virtude de obriga legal.

Non realizaremos ningunha transferencia internacional dos datos a terceiros países nin a organizacións internacionais.

Procedencia. De onde se obteñen os seus datos cando non os subministra vostede?

Trataremos os datos que vostede nos proporcionara e, se é o caso, os datos obtidos de fontes de acceso público.

Tipoloxía de datos. Que datos se van tratar?

Nome e apelidos, enderezo postal e electrónico, datos da representación legal e detalles do emprego (posto de traballo e aptitude) respecto do persoal dos provedores.

Finalidade. Para que se usarán os seus datos?

Xestionar as relacións cos estudantes que realizan prácticas na entidade e as relacións con traballadores externos que prestan servizos na Mutua.

Prazos ou criterios de conservación. Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Conservarémolos durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos.

Lexitimación Por que estamos lexitimados para tratar os seus datos persoais?

A base xurídica de lexitimación é a execución dun contrato e porque o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obriga legal aplicable a Fraternidad-Muprespa.

Obriga de facilitar os seus datos Por que ten ou non obriga de facilitar os seus datos?

Vostede ten a obriga de facilitarnos os seus datos para poder realizar a prestación de servizos ou ben formalizar o convenio educativo. A negativa a proporcionalos supoñería a imposibilidade de levalos a cabo.

A que destinatarios se comunicarán ou transferirán os seus datos?

Comunicaranse á empresa coa cal vostede ten relación laboral ou ben á entidade educativa á que está adherido.

Do mesmo xeito, poderán ser comunicados á autoridade laboral cando nolos requiran en cumprimento de obrigas impostas á Mutua.

Non realizaremos ningunha transferencia internacional dos datos a terceiros países nin a organizacións internacionais.

Procedencia. De onde se obteñen os seus datos cando non os subministra vostede?

En caso de ser traballador externo que presta servizos á Mutua, os seus datos poderán ser comunicados pola empresa para a cal vostede traballa.

En caso de ser estudante en prácticas, os seus datos poderán ser comunicados pola entidade educativa á cal está vostede adherido.

Tipoloxía de datos. Que datos se van tratar?

NIF/DNI, nome e apelidos, currículo, enderezo, teléfono, imaxe, voz, empresa, datos académicos e profesionais, e datos económicos, financeiros e de seguros.

Se é o caso, imaxe e pegada dactilar.

Finalidade. Para que se usarán os seus datos?

Para garantir a seguridade de persoas, bens e instalacións, rexistrar e controlar as visitas e xestionar as tarxetas identificativas do persoal e os accesos aos centros.

Prazos ou criterios de conservación. Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos elimínanse un mes despois da súa captura mediante a supresión da imaxe, agás gravacións relacionadas con infraccións penais ou administrativas en materia de seguridade pública, unha investigación policial en curso ou un procedemento xudicial ou administrativo aberto, que se conservarán mentres sexa necesario.

Os datos do control de visitas elimínanse un mes despois da súa recollida.

Os datos relativos á pegada dactilar conservaranse durante o tempo que dure a prestación de servizos, despois bloquearanse para atender as posibles obrigas ou reclamacións.

Lexitimación Por que estamos lexitimados para tratar os seus datos persoais?

A base de lexitimación é a satisfacción de intereses lexítimos perseguidos por Fraternidad-Muprespa, sempre que sobre os devanditos intereses non prevalezan os intereses ou os dereitos e liberdades fundamentais do interesado que requiran a protección de datos persoais e o consentimento do interesado.

Ademais, porque o tratamento é necesario para o exercicio de dereitos específicos do responsable do tratamento, no ámbito do dereito laboral e da seguridade e protección social, na medida que así o autorice o dereito da Unión dos Estados membros que estableza garantías adecuadas do respecto dos dereitos fundamentais e dos intereses do interesado.

Obriga de facilitar os seus datos Por que ten ou non obriga de facilitar os seus datos?

En caso de imaxes solicitadas mediante videovixilancia: Poderán solicitarse imaxes de vostede cando acuda a algún centro ou delegación de Fraternidad-Muprespa. Se é traballador da entidade ou externo que presta os seus servizos na entidade, os seus datos poderán ser solicitados naquelas delegacións ou centros onde Fraternidad-Muprespa teña instalada algunha cámara de videovixilancia. Non obstante, Fraternidad-Muprespa sempre informará mediante cartel visible da existencia de cámaras de videovixilancia.

En caso de pegada dactilar ou tarxetas identificativas de persoal: Ten a obriga de subministralos para acceder a instalacións de Fraternidad-Muprespa que así o requiran.

En caso de rexistro de visitas: Ten a obriga de subministralos para acceder aos centros ou delegacións que así o requiran.

A que destinatarios se comunicarán ou transferirán os seus datos?

Os datos non se comunicarán a terceiros agás a aqueles que veñan impostos por unha obriga legal.

Non realizaremos ningunha transferencia internacional dos datos a terceiros países nin a organizacións internacionais

Procedencia. De onde se obteñen os seus datos cando non os subministra vostede?

En relación ás imaxes captadas por videovixilancia, unicamente se solicitarán daquelas cámaras situadas en lugares pertinentes e comúns, informándose debidamente mediante cartel colocado á vista sobre a súa existencia.

En relación á pegada dactilar e aos rexistros de visitas, só trataremos os datos mínimos imprescindibles en cumprimento co principio de minimización dos datos que vostede nos subministrara.

Tipoloxía de datos. Que datos se van tratar?

En caso de actividades de videovixilancia: Imaxe persoal do afectado

No caso de control de acceso e de visitas: Nome e apelidos, DNI/NIF/documento identificativo, enderezo e teléfono. Se é o caso, datos da representación que exerce.

Dos empregados e persoal externo: datos biométricos naqueles centros que sexa necesario para acceder, nome e apelidos, e posto de traballo.

Finalidade. Para que se usarán os seus datos?

Rexistrar e tramitar as reclamacións e queixas presentadas en relación coa actuación da entidade.

Prazos ou criterios de conservación. Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Conservarémolos durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos.

Lexitimación. Por que estamos lexitimados para tratar os seus datos persoais?

Tratamento necesario para a execución dun contrato (artigo 6.1.b) Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos.

Obriga de facilitar os seus datos Por que ten ou non obriga de facilitar os seus datos?

Os interesados que desexen realizar reclamacións e queixas están obrigados a facilitarnos os seus datos persoais, xa que sen eles resultaranos imposible xestionalas.

A que destinatarios se comunicarán ou transferirán os seus datos?

Oficina Virtual de Reclamacións e Litixios (OVRL), Dirección Xeral de Ordenación do Seguro, ao Valedor do Pobo, Oficinas de Consumo e Inspeccións Sanitarias das Comunidades Autónomas. Non realizaremos ningunha transferencia internacional dos datos a terceiros países nin a organizacións internacionais

Procedencia. De onde se obteñen os seus datos cando non os subministra vostede?

Unicamente trataremos os datos que vostede facilite.

Tipoloxía de datos. Que datos se van tratar?

Nome e apelidos, DNI/NIF/documento identificativo, enderezo postal, correo electónico, teléfono, imaxe e sinatura. Outros datos: os recollidos polo interesado na reclamación ou queixa.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos e como pode exercelos?

1.1. Dereito de acceso: dereito a obter confirmación sobre se en Fraternidad-Muprespa estamos a tratar datos persoais que lle concirnen ou non.

1.2. Dereito de rectificación: dereito a solicitar a modificación ou rectificación dos seus datos no caso de que sexan inexactos.

1.3. Dereito de supresión: dereito a solicitar que os seus datos sexan borrados ou suprimidos por tratamento ilícito de datos, pola desaparición da finalidade que motivou o tratamento ou recollida, cando revoga o seu consentimento ou se opón a que se traten.

1.4. Dereito de limitación do tratamento: se impugna a exactitude dos datos, mentres se verifica a devandita exactitude pola nosa parte ou se exercitou o seu dereito de oposición ao tratamento de datos, mentres se verifica se os motivos lexítimos do responsable prevalecen sobre os seus dereitos.

1.5 Dereito de oposición: Dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais en calquera momento cando o tratamento estea baseado no consentimento ou na satisfacción de intereses lexítimos por parte da Mutua. Non obstante o anterior, a Mutua poderá conservar os datos (limitando o seu uso) cando o tratamento sexa lícito e existan motivos lexítimos imperiosos ou sexan necesarios para a formulación, exercicio ou defensa de reclamacións.

1.6. Dereito de portabilidade dos datos: nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, sempre que sexa tecnicamente posible para a súa portabilidade e cando se utilizaran/trataran co seu consentimento ou por existir un contrato.
Pode exercer estes dereitos, xunto a unha copia dun documento que acredite a súa identidade, ante o delegado de Protección de datos, cuxos datos de contacto incorporamos na cuestión sobre esta figura.

1.7. Elaboración de perfís: Fraternidad-Muprespa poderá elaborar perfís a través dos formularios web que completen os usuarios. A confección de perfís ten como finalidade mellorar os servizos que ofrecemos e as comunicacións que enviamos.

Para exercitar os mencionados dereitos, debe cursar unha solicitude por calquera dos seguintes medios, acompañando xunto a ela unha fotocopia do seu documento de identidade:

 • Presencialmente en calquera centro de traballo.
 • Mediante correo electrónico ao enderezo Clic aquí para mostrar email
 • A través do portal web realizando unha comunicación.
 • Por último, mediante carta certificada ao enderezo postal: Fraternidad-Muprespa, praza Cánovas del Castillo, 3, 28014, Madrid A/A Delegado de Protección de datos

Ademais, ten dereito:

 • A revogar o consentimento prestado: no caso de que o tratamento teña a súa lexitimación no consentimento, ten dereito a revogalo.
 • A presentar unha reclamación: pode acudir en todo caso ante o Delegado de Protección de datos, ademais ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos.
¿Resultouche útil este contido?
(reset)
¡Grazas polo teu voto!

Puntos: 15