Com es pot associar amb FM una empresa ssociada a l'INSS?

Els passos que haureu de seguir són:

 

  1. Emplenar el document de Proposició d'associació amb FM. [1]
  2. Lliurar a la Tresoreria General de la Seguretat Social:
    • Proposició d'associació amb FM.

 

Una vegada efectuat el tràmit, l’efecte del canvi serà a partir del primer dia del mes següent en què s’ha produït el cessament.

OBSERVACIONS: Les empreses que abans de l'1 de juny de 1990 es veien afectades pel que disposa l'Art. 204 de la Llei de Bases de la Seguretat Social, és a dir, les empreses que tenen alguna Concessió Administrativa per part de l'Estat, i que actualment poden cobrir el risc d'Accidents de Treball i Malalties Professionals amb una Mútua (abans estaven obligades a cobrir aquestes contingències amb l'INSS), poden sol·licitar la baixa a aquest organisme en qualsevol data de l'any, ja que no cal sol·licitar-la en la data de venciment (l'efecte amb FM seria des del dia primer del segon mes següent al mes en què se sol·liciti el cessament).

Com cobrir també les contingències comunes?

En cas de voler exercir l'opció de la prestació econòmica d'incapacitat temporal per contingències comunes amb la Mútua haureu de:

  1. Emplenar l'Annex de proposició d'associació corresponent per cobrir aquesta contingència. [3]
  2. Lliurar aquesta sol·licitud a FM perquè la tramiti.