Prestación por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural

Risc durant l'mbarás i la lactància natural

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes estableix que la prestació econòmica per risc durant l'embaràs i la lactància natural tindran la naturalesa de prestació derivada d'una contingència professional.

Prestacion Embarazo Lactancia

La prestació econòmica tracta de cobrir la pèrdua d'ingressos que s'hi produeix quan la treballadora és declarada en situació de suspensió del contracte de treball per risc durant l'embaràs, en els supòsits en què, havent de canviar de lloc de treball o d'activitat per un altre de compatible amb el seu estat, aquest canvi no resulti tècnicament o objectivament possible o no es pugui exigir raonablement per motius justificats.

Aquesta prestació es concedirà en els termes i les condicions previstes per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal, inclosa dins de l'acció protectora de tots els règims del sistema de la Seguretat Social.

Quantia de la prestació

La prestació econòmica consistirà en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora.

Durada de la prestació

La prestació econòmica naixerà el dia en què s'iniciï la suspensió del contracte de treball i finalitzarà el dia anterior al de la maternitat (en els casos de risc durant l'embaràs) i la prestació de lactància natural s'extingirà en el moment en què el fill compleixi els 9 mesos o s'hagi reincorporat anteriorment al seu lloc de treball o a un altre de compatible amb la seva situació.