Prestación por contingencia común

A prestación económica que Fraternidade-Muprespa proporciona con motivo dunha Incapacidade Temporal derivada dunha continxencia común, trata de cubrir a falta de ingresos que se produce cando o traballador, debido a unha enfermidade ou accidente non laboral, está imposibilitado temporalmente para traballar.

Fraternidad Muprespa Contingencia Comun

Esta prestación está destinada exclusivamente aos traballadores daquelas Empresas que optasen por esta cobertura e aos traballadores por conta propia.

Pagamento delegado da prestación

Unha vez que se determina a situación de Incapacidade Temporal, a empresa debe efectuar o pagamento da prestación no chamado réxime de pagamento delegado. As cantidades proporcionadas serán recuperadas posteriormente, descontándoas do importe das cotas de cotización do conxunto dos seus traballadores.

Contía da prestación

O traballador percibirá, mediante pagamento delegado, un subsidio de entre o 60% e o 75% da súa base diaria de cotización:

  • A partir do día 21º, percibirá o 75% da súa base reguladora.

Pagamento directo da prestación

Durante a situación de Incapacidade Temporal poden darse unha serie de circunstancias que dean orixe ao pagamento directo do traballador por parte de Fraternidade-Muprespa, como son:

  • Extinción do contrato de traballo
  • Incumprimento da obriga por parte do empresario de pagamento delegado
  • Traballador que supera os 6 meses de baixa médica, sempre que pertenza a unha empresa con menos de 10 traballadores
  • Prórroga expresa do INSS a partir dos 12 meses de duración da baixa médica
  • Esgotamento do prazo máximo da prestación de 18 meses de duración
  • Traballadores de Réximes Especiais
¿Resultouche útil este contido?
(reset)
¡Grazas polo teu voto!

Puntos: -1